Handreiking voorpagina

Colofon

Uitgave van de bouwcommissie van de Vereniging van Eigenaars Bungalowpark de Egelshoek I

Tekst: Chong Koenders (mei 2011), met enige aanvullingen door Maria Schilstra (juli 2020)
Foto’s: Emaus Bouw te Borculo, Mirjam Schomaker
Tekeningen: Ria Smit

Handreiking voor ver(nieuw)bouw

Inleiding

In het reglement ver(nieuw)bouw staan de regels uitgebreid opgesomd, maar weinig over de wijze waarop plannen moeten worden ingediend. Vandaar deze handreiking.

Voor elke wijziging aan het uiterlijk van de bungalow dient u vooraf toestemming te hebben van de Vereniging van eigenaars (VvE).

Dat betekent in principe dat bijvoorbeeld zelfs een wijziging van de kleur van de kozijnen via de ALV aangevraagd moet worden. De Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft echter de bouwcommissie, onder verantwoordelijkheid van de administrateur, een mandaat gegeven om de aanvraag te beoordelen en, bij goedkeuring, de benodigde toestemming te verlenen.

Er hoeft daarom niet gewacht te worden tot er een ALV wordt belegd. In het geval van wijziging van de kleur van de kozijnen volstaat een briefje met omschrijving oude kleur en de nieuwe kleur met RAL nummer. Bij grotere projecten is uiteraard meer substantiële documentatie vereist.

U krijgt in ieder geval binnen 6 weken uitsluitsel.

De bouwactiviteiten zijn in drie groepen te verdelen:

 1. Verbouwen: te denken valt aan verandering van de gevelbekleding, aan een kleurwijziging of aan een andere gevelindeling zoals het verplaatsen van een deur of raam. NB.: vervanging in het kader van noodzakelijk onderhoud hoeft niet te worden aangevraagd op voorwaarde dat de vervanging wat betreft maat, vorm, materiaal en kleur gelijk is als het bestaande.
 2. Aanbouwen: zoals schuur, extra kamer luifel.
 3. Nieuwbouwen: het slopen van de bungalow en het plaatsen van een nieuwe bungalow.

Niet voor alle bouwactiviteiten ziet de aanvraag er hetzelfde uit. Wat er per bouwactiviteit nodig is, vindt u in het overzicht van documenten. Het ver(nieuw)bouw reglement is gebaseerd op de regels van de overheid, het bouwbesluit en het bestemmingsplan, en heeft voornamelijk betrekking op het aanzicht, de oppervlakte, de hoogte en de plaats op de kavel. Kort samengevat moet u met het volgende rekening houden:

 • Het bebouwd oppervlak van de bungalow mag maximaal 55 m2 zijn.
 • Het bebouwd oppervlak van de schuur mag maximaal 7 m2 zijn.
 • De bouwhoogte bedraagt maximaal 5 m.

Of de maximale maten ook werkelijk haalbaar zijn, is afhankelijk van de grootte van de kavel. De afstand bungalow tot de kavelgrens (gezien vanaf de weg) is:

 • Voor: minimaal 4 m
 • Rechts: minimaal 4m
 • Links: minimaal 4m
 • Achter: minimaal 1,25m (sommige kavels 2,5m). 

Een schuur mag links, rechts of achter worden geplaatst en zit vast aan de bungalow. Hierbij geldt altijd dat de afstand schuur tot kavelgrens min. 1,25 m (sommige 2,5m) is. De afstand van de bungalows van uw buren links en rechts bedraagt minimaal 8 m. In sommige situaties kan er, bijvoorbeeld door beroep op oud recht, van de bovenstaande normen afgeweken worden. 

Bij ingrijpende bouwactiviteiten dient u uw buren in te lichten van deze bouwactiviteiten. Dat getuigt van goed nabuurschap.

Plaatsen zijwand Hoekje Containerwagen

Algemene regels

De aanvraag dient altijd schriftelijk te worden ingediend. Deze moet zo opgesteld zijn, dat de bouwcommissie een goed beeld krijgt van uw geplande bouwactiviteit.

Om de aanvraag te vergemakkelijken is er in deze handreiking een checklist opgenomen waarin u precies kunt lezen, welke gegevens u aan de bouwcommissie moet aanleveren. Ook is er een voorbeeld van een paar tekeningen opgenomen, waaruit blijkt welke eisen aan de tekeningen worden gesteld.

Voor een aantal bouwactiviteiten heeft u wellicht een architect of aannemer nodig. U bent vrij in de keuze van een architect en aannemer.

U bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het bouwafval. De afvalcontainer bij het kantoor is bedoeld voor huiselijk afval en wat kleine stukken bouwafval zoals houtresten (zie de instructies op de afvalwijzer). In de afvalcontainer mag nooit chemisch afval, zoals verf- en kitresten worden gedeponeerd. Voor grote hoeveelheden bent u verplicht zelf voor het afvoeren van het bouwafval te zorgen, bv. door een container te huren of het afval mee te nemen naar de vuilstort in uw eigen gemeente. Een afvalcontainer dient u zelf of via kantoor te regelen. Voor het bepalen van de plaats waar de container komt te staan, overlegt u met de receptie. Voor het plaatsen van een container op het VvE-terrein is ook toestemming van de administrateur vereist. Ook bij het verkrijgen van deze toestemming kan de receptie u helpen.

U draagt er zorg voor dat u de toegang voor de werkmensen en materiaalleveringen geregeld is. U dient bij de receptie te melden wanneer de bouwwerkzaamheden zijn begonnen. U kunt er echter niet zomaar van uitgaan dat de slagboom door het receptiepersoneel wordt opengedaan. U kunt, indien nodig, zelf de werkmensen en leveranciers binnenlaten door uw auto op het voorterrein te parkeren en uw pasje aan hen te geven. Houdt u alstublieft rekening met het feit dat transport boven 3,5 ton of vervoer, dat qua vorm of omvang moeilijk bij de bestemming kan komen, alleen met toestemming van de administrateur op het park kan worden toegelaten. Bedenk ook dat parkeren op de kavel uitsluitend is toegestaan voor laden en lossen en dat deze en de overige parkeerregels evenzeer gelden voor bedrijfswagens en voertuigen van leveranciers.

De WABO

Sinds 1 november 2010 is het met de invoering van de WABO (Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht) niet meer nodig om voor onze recreatiewoningen een bouwvergunning aan te vragen bij de gemeente. Dat scheelt al gauw een paar duizend euro aan leges. Wel moet het ontwerp voldoen aan het bouwbesluit en het bestemmingsplan. De gemeente kan achteraf controle uitoefenen of de uitvoering ook aan beide verordeningen voldoet. Indien dat niet het geval is, kan de gemeente aanpassingen of zelfs sloop verlangen of een bestuurlijke boete opleggen. Het meest ingewikkelde punt is de EPN (Energie Prestatie Norm) en heeft betrekking op de energiezuinigheid van de bungalow. Bij nieuwbouw moet op dit moment de norm van 1.4 worden gehaald. Deze kan alleen bereikt worden als er gasverwarming wordt aangelegd.

De procedure

De vooraanvraag

De vooraanvraag is bedoeld om te inventariseren, of uw plan mogelijk is voordat u tekeningen laat maken of zelf gaat tekenen. U kunt het zien als een hulp bij de ontwikkeling van uw plan. Uw vraag zou kunnen zijn:

Ik wil nieuwe bungalow plaatsen, mag ik 55 m2 bouwen? of
Ik wil een schuur aanbouwen, kan dat?

Voordat u de bouwcommissie vragen stelt, wordt u aangeraden wat meetwerk op uw eigen terrein te verrichten en deze gegevens eventueel met een schetsje met uw vraag of vragen mee te zenden. Vaak maken enkele foto’s veel duidelijk.

De vooraanvraag kan per e-mail worden ingediend: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Op een vooraanvraag krijgt u van de bouwcommissie nimmer een goedkeuring maar u krijgt wel antwoord op uw vragen en komt zo simpel te weten waar u rekening mee moet houden.

De aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

 1. omschrijving van de werkzaamheden;
 2. tekeningen als gevels en/of oppervlakte van de bungalow wijzigen;
 3. omschrijving van de materialen die in het zicht zijn.

De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend. Zorgt u er a.u.b. voor dat op elke pagina uw naam en bungalownummer en datum staat. Dit zorgt er- voor dat uw aanvraag compleet blijft.

Zodra de aanvraag binnen is, beoordeelt de bouwcommissie of deze voldoet aan het bouwreglement en passend is binnen het park. Binnen zes weken na indiening van de complete aanvraag, ontvangt u schriftelijk antwoord wat er besloten is.

Veranderingen in het ontwerp zoals materiaal- of kleurwijzigingen, aanpassingen in de maatvoering dienen direct ter goedkeuring aan de bouwcommissie te worden doorgegeven. De bouwcommissie zal wederom hierover binnen 6 weken een besluit nemen. In de praktijk zal het vaak om eenvoudige aanpassingen gaan en kan de beslistermijn kort worden gehouden.

Wanneer er goedkeuring is verleend, zal er met de bouwcommissie een afspraak gemaakt moeten worden voor het bouwtraject en het uitzetten van het bouwterrein.

Uitzetten bouwterrein Bouwput Fundering
Uitzetten bouwterrein Bouwput Fundering

Extra informatie

Waar nog meer mee rekening gehouden moet worden bij aan- of nieuw- bouw

 1. De graafwerkzaamheden: klic-melding aan gemeente. (Klic is een afkorting van Kabels en Leidingen Informatie Centrum). Vaak regelt de aannemer dit.
 2. Opslaan en/of afvoeren van de afgegraven grond.
 3. Zowel voor het tijdelijk opslaan afgegraven grond op een andere plek dan de eigen kavel als voor het afvoeren van de afgegraven grond is een schone grond verklaring nodig (hieraan zijn kosten verbonden). Het afvoeren van vervuilde grond is aanmerkelijk duurder.
 4. Nutsbedrijven: tv, telefonie en electra. Zorgen voor het goed oppakken van de kabels, zodat deze later terug te vinden zijn. Heraansluiting regelen.
 5. Aansluiting op het riool: opnemen in de offerte.
 6. Aansluiting op het water: opnemen in de offerte.
 7. Asbestverwijdering. In de meeste gevallen kunt u kleine hoeveelheden zelf afvoeren mits u het speciaal hiervoor bestemde verpakkingsmateriaal gebruikt.
Begane grond vloer storten Werkplaats kopgevel gereed Werkplaats trap gereed
Begane grond vloer storten Werkplaats - kopgevel gereed Werkplaats - trap gereed

Verbouw

Algemeen

 1. Omschrijving van de werkzaamheden
 2. Opgave van afvalverwerking
 3. Opgave van (materiaal)opslag

Gevelbekleding kleur en/of materiaal wijzigen

Wanden, kopgevel, kozijnen , deuren, ramen, dak, goot / dakrand:
Alleen opgave van het onderdeel van de gevelbekleding dat wijzigt en welk materiaal er gebruikt gaat worden en/of welk kleurnummer het krijgt. Indien kleur en/of materiaal niet in het kleurenschema staat, dient er een monster te worden bijgevoegd. Voor wat betreft de bekleding van de wanden en de kopgevel geeft u ook de richting van de gevelbekleding op.

Gevelindeling wijzigen

Raam /deur toevoegen, verwijderen of verplaatsen:
Lijntekening gevel bestaand en nieuw
Vermelden of materiaal en/of kleur gelijk blijft. Indien NIET: de wijziging specificeren eventueel voorzien van een monster

Luifel en windscherm wijzigen

Wijziging algemeen:
Opgave van materiaal
Wijziging oppervlakte:
Lijntekening van:
 1. plattegronden: bestaand en nieuw
 2. gevel met de luifel
Wanden worden geplaatst Etagevloer wordt gelegd Dakpannen worden gelegd
Wanden worden geplaatst Etagevloer wordt gelegd Dakpannen worden gelegd

 

Aanbouw

Algemeen

 1. Omschrijving van de werkzaamheden
 2. Opgave van afvalverwerking
 3. Opgave van (materiaal)opslag

Woonruimte / schuur

Tekeningen:
lijntekeningen van
 1. plattegrond, bestaand en nieuw
 2. gevels , bestaand en nieuw van de gevels die in aanzicht veranderen (meestal 3)
 3. plaats op de kavel

Materiaal- en kleurgebruik

Materiaal:
Vermelden of het materiaal-/ kleurgebruik wel of niet overeenkomt met het bestaande. Indien NIET: de wijziging specificeren en eventueel voorzien van een monster.

Luifel(s)

Materiaal:
Opgave welke materialen gebruikt worden
Tekeningen:
Lijntekening:
 1. plattegronden: bestaand en nieuw
 2. gevel met de luifel
 3. gevel zijaanzicht

Anders

Opgave:
 1. omschrijving wat de bedoeling is,
 2. waar het komt te staan en
 3. opgave van materiaalgebruik
Tekeningen:
zo nodig plattegrond/aanzichttekeningen van bestaand en nieuw

Nieuwbouw

Algemeen

 1. Omschrijving van de werkzaamheden
 2. Opgave van afvalverwerking
 3. Opgave van (materiaal)opslag

woonruimte / schuur

Tekeningen:
Lijntekeningen van
 1. plattegrond, bestaand en nieuw
 2. gevels
 3. plaats op de kavel
 4. eventueel impressietekening of -foto
Luifel(s):
 1. Opgave materiaal
 2. Aparte lijntekening: plattegrond

gevelbekleding: kleur en materiaal

Wanden, kopgevel, kozijnen, deuren, ramen, dak, goot / dakrand:
Opgave van elk onderdeel welk kleurnummer het krijgt en/of welk materiaal er gebruikt gaat worden. Indien kleur of materiaal niet in het kleurenschema staat, dient er een monster te worden bijgevoegd. Voor wat betreft de bekleding van de wanden en de kopgevel geeft u ook de richting van de gevelbekleding op.

De tekeningen

KlaarDe bouwcommissie geeft de voorkeur aan officiële bouwtekeningen, maar voor de goedkeuring is dat niet strikt noodzakelijk en is een lijntekening voldoende. Zij stelt het op prijs om als u officiële bouwtekeningen laat maken, deze bouwtekeningen te mogen ontvangen. Een architect levert bij uw tekening op verzoek een tekening op pdf formaat, die via internet kan worden gedistribueerd.

De eisen van de lijntekeningen worden als volgt geformuleerd:

 1. formaat: A4
 2. de maatvoeringen duidelijk leesbaar en met afstandslijnen, buiten het bouwopper- vlak geplaatst. Indien de maten niet in mm zijn aangegeven, dan vermelden of het gaat om cm of m.
 3. soorten tekeningen:
  • plattegronden met een globale indeling
  • situering op de kavel. Daarbij aangeven de N/Z ligging en wegen die langs de kavel lopen.
  • Geveltekening
 4. op schaal getekend:
  • plaats op de kavel: min. 1 : 100
  • plattegrond en gevels: min. 1 : 50
 5. elementen, zoals daklijst, windveer, kozijnen, ramen en deuren zijn in de juiste schaal ingetekend en zijn herkenbaar als betreffende bouw- element
 6. de richting van de gevelbekleding is duidelijk aangegeven.

Staat uw plan er niet bij, dan kunt u vooraf contact opnemen met de bouw- commissie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of een van de leden van de bouwcommissie aanspreken.

Voorbeeldplattegrond Voorbeeldkavel
Voorbeeldgevel1 Voorbeeldgevel2