Reglementen en beleidsplannen

Reglement van splitsing

Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. In dit reglement zijn de regels voor de eigenaren en gebruikers van de appartementen oph et VvE-terrein omschreven. Voor alle gemeenschappelijke zaken als de paden, het speelveld, etc. en de voorzieningen daarop, alsmede voor privé zaken bevat dit reglement gebruiksbepalingen. Op het reglement van splitsing van de VvE is het Modelreglement 1973 van toepassing.

Klik op deze link voor een on-line versie van het reglement van splitsing: Reglement van Splitsing ⇒

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de regels die in de wet of de splitsingsakte staan voor de VvE. Het huishoudelijk reglement (en alle regels daarin) wordt door de vergadering van eigenaars vastgesteld en kan ook door de vergadering gewijzigd worden.

Klik op deze link voor een on-line versie van het de meest recente versie (mei 2017) van het huishoudelijk reglement: Huishoudelijk Reglement ⇒.

Download het via deze link: Huishoudelijk reglement ⇓.

 

Bouwreglement (met materialen- en kleurenschema) en handreiking voor het indienen van plannen

Voor elke wijziging aan het uiterlijk van de bungalow of het plaatsen van bouwsels op de kavel dient u vooraf toestemming te hebben van de Vereniging van eigenaars (VvE), via de bouwcommissie. Onderdeel van het huishoudelijk reglement is het ver(nieuw)bouwreglement, waarin de regels bij bouw, verbouw en nieuwbouw uitgebreid staan opgesomd. In bijlage 1 van dit reglement vindt u een schema met de materialen en kleuren die op het park zijn toegestaan. Het schema is opgesteld om de "eenheid in verscheidenheid"  op het park te bewaren. Van dit materialen- en kleurenschema mag daarom niet worden afgeweken.

In dit reglement ver(nieuw)bouw staan de regels uitgebreid opgesomd, maar weinig over de wijze waarop plannen moeten worden ingediend. Daarvoor is een handreiking met voorbeelden opgesteld. Download deze handreiking voordat u de bouwaanvraag doet. 

Klik op deze links voor een on-line versie van het de meest recente versie (mei 2015) van het ver(nieuw)bouwreglement: Ver(nieuw)bouwreglement ⇒ en het Materialen- en kleurenschema ⇒.

Download beide via deze link: Ver(nieuw)bouwreglement ⇓.

 

 

Bomenbeleidsplan VVE bungalowpark de Egelshoek 1

 

 

Bomenbeleidsplan VVE bungalowpark de Egelshoek

In de ALV van voorjaar 2013 is op voorstel van de Ledenraad door de leden besloten tot een Bomenbeleidsplan.

Dit Bomenbeleidsplan voorziet in veilig en verantwoord onderhoud van alle relevante bomen op het VVE-terrein.

Aan de basis van het Bomenbeleidsplan ligt een deskundige beoordeling van de betreffende bomen (VTA = Visual Tree Assesment) en het daarbij aangegeven onderhoudsadvies.

Het eerste VTA vond plaats najaar 2011, in 2016 is er weer een VTA gehouden. Dit heeft geleid tot een nieuw onderhoudsadvies.

Download hier het Bomenonderhoudsplan (versie november 2016, vastgesteld op de ALV in mei 2017)
Op de VTA-kaart is te zien welke bomen onder het Bomenbeleidsplan vallen.

Download hier de VTA-kaart 2016

Voor vragen betreffende het bomenonderhoud op het VVE – terrein kunt u contact opnemen met Jan Cirkel, bungalow 44, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 0643434283.

Legionella aanpak


Risico-analyse en beheerplan

In de nieuwe drinkwaterwet is vastgelegd dat prioritaire instellingen voortaan verplicht een BRL6010-gecertificeerd bedrijf voor de risicoanalyse en het beheersplan moeten inhuren. Dit geldt niet voor de instellingen die op 1 juli 2011 beschikten over een risicoanalyse en beheersplan, tenzij bij een controle wordt vastgesteld dat die niet deugdelijk zijn. Elk half jaar moeten de instellingen tweemaal watermonsters laten afnemen door een geaccrediteerde organisatie. Deze watermonsters moeten vervolgens worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium.

www.waterforum.net

 

De risico-analyse en het beheersplan voor het VVE-terrein E1 zijn ruim voor de deadline van 1 juli gemaakt door Bob Pengel, op basis van de risico-analyse en het beheersplan eerder in opdracht van de BV voor E1+E2 samen opgemaakt. Deze documenten zijn in conceptvorm ter info voorgelegd aan de ALV in mei 2011, en daarna definitief gemaakt. 

 

De laatste informatie, met name uit een informatief gesprek met de inspecteur van Vitens, is in de documenten verwerkt. De risico-analyse en het beheersplan van de BV zijn in augustus 2010 tijdens de laatste inspectie goedgekeurd met de aantekening dat een dergelijke risico-analyse en beheersplan voor iedere waterleiding apart moet worden gemaakt. Dit is dus gebeurd.

Deze aanpak is door de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2011 goedgekeurd.

 

Voor de risico-analyse: download pdf

Voor het beheerplan: download pdf

Legionella informatiebrief 2013 download pdf

 

Uitvoering acties beheerplan

In het beheerplan staat een aantal acties. Dit zijn:

 

·       Informeren van de eigenaren van de recreatie-bungalows, aangezien zij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor wat er binnen de bungalow gebeurt: 
Dit is tijdens de laatsteALV gebeurt, het concept beheerplan is toen aan alle leden toegestuurd.

·       Bij de voorjaarsbrief zal ieder jaar een specifieke brief onder de vaste bewoners (leden en pachters) worden verspreid met aandachtspunten betreffende legionella en te nemen acties voor de bungalow-eigenaar zelf.

·       Installatie op orde hebben. Dit betreft het geplaatst hebben van keerkleppen die getest kunnen worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat in vrijwel alle bungalow-aansluitputten de keerklep getest kan worden. Vervangen is daarom toch niet nodig:

·       Bij alle putten / aansluitpunten zal worden gecontroleerd of de aansluiting zodanig is dat de keerkleppen gecontroleerd kunnen worden; waar dit niet het geval blijkt te zijn zal een oplossing worden gezocht en in overleg met de bungalow-eigenaar worden uitgevoerd.

·       Waar de watermeter / bungalowaansluiting binnen de bungalow ligt zal toegang dienen te worden verleend aan door de LR aangewezen personeel voor deze controle en het eventueel testen van de keerkleppen. Indien de toegang niet wordt verleend dan zal de VVE op kosten van de bungalow-eigenaar een extra buitenput met controleerbare keerklep laten aanbrengen, om aan de legionella-verplichtingen te kunnen voldoen.

·       Als de watermeter niet goed afleesbaar is, zal deze worden vervangen op kosten ven de VvE.
niet omgedraaid en blijft afwijkend van de Nen norm. Afsluiting van waterleiding is in de 23 jaar sinds aanleg nauwelijks voorgekomen.

·       Jaarlijkse controle van de installatie en waterkwaliteit

·       Jaarlijks dient volgens richtlijnen van het ministerie van I&M (voorheen VROM) minimaal 10% van de keerkleppen gecontroleerd te worden. Omdat dit geruime tijd niet is gebeurd zal de eerste keer (najaar 2011) 20% van de keerkleppen worden gecontroleerd. De controle en debevindingen zullen worden aangetekend in het verplicht bij te houden legionella-logboek.
Omdat de BV de bemonstering al liet uitvoeren voor de verhuurbungalows is afgesproken dat de BV dit voor beide terreinen E1 en E2 coordineert; de VVE zal de kosten voor terrein E1 betalen.

 

In september 2011 is in één contract met een loodgieter een aantal van de bovenstaande activiteiten gecombineerd uitgevoerd: 

 

·       Checken van controleerbaarheid van de keerkleppen bij de bungalowaansluitingen

·       Testen van 20% van de keerkleppen (verplichting 2011)

·       Checken van watermeters (afleesbaarheid, eventuele andere problemen)

·       En tegelijk ook het aflezen van de watermeters. Dit was van belang om een ijkpunt te hebben; normaliter wordt de watermeter door de leden afgelezen, en omdat datum en tijdstip sterk variëren en ieder jaar voor een aantal bungalows een geschatte waarde wordt gebruikt is het wenselijk om een baseline te hebben. Het aflezen zou binnen twee dagen plaatsvinden.

 

Privacyreglement


U kunt het complete privacy reglement en het reglement camera-toezicht als pdf document downloaden: privacy reglement (versie januari 2019); reglement cameratoezicht (versie januari 2011).

 

Sanctiebeleid

We hopen dat alle mensen die op het park verblijven zich aan de afspraken houden die door alle leden gezamenlijk op de vergadering zijn vastgesteld. Het bevordert dat de onderlinge verhoudingen goed blijven. Dan zal het niet nodig zijn om handhavingsmaatregelen te moeten nemen.

Dit beleid dient opnieuw te worden vastgesteld. De tekst in de splitsingsakte dient tot op heden als leidraad. Zodra dat is gebeurd, is het hier in te zien

Idealiter houden alle mensen die op het park verblijven, zich aan de afspraken zoals die door de Ledenvergadering zijn vastgesteld. Dat bevordert dat de onderlinge verhoudingen goed blijven en zal het niet nodig zijn om handhavingsmaatregelen te  nemen.

Als onverhoopt toch handhavingsmaatregelen genomen moeten worden zijn deze maatregelen door de Ledenvergadering vastgesteld in het zgn. sanctiebeleid. Dit sanctiebeleid dient jaarlijks opnieuw te worden vastgesteld. De tekst in de Splitsingsakte dient tot op heden als leidraad. Zodra het sanctiebeleid opnieuw is vastgesteld is het op deze website in te zien.

Een kopie van de splitsingsakte kunt u hier downloaden