Reglementen

Reglement van splitsing

Het reglement van splitsing is vormt het grootste deel van de splitsingsakte. In dit reglement zijn de regels voor de eigenaren en gebruikers van de appartementen oph et VvE-terrein omschreven. Voor alle gemeenschappelijke zaken als de paden, het speelveld, etc. en de voorzieningen daarop, alsmede voor privé zaken bevat dit reglement gebruiksbepalingen. Op het reglement van splitsing van de VvE Bungalowpark De Egelshoek I is het Modelreglement 1973 van toepassing.

Klik op deze link voor een on-line versie van het reglement van splitsing:

Download hier een kopie van de gehele splitsingsakte:

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de regels die in de wet of de splitsingsakte staan voor de VvE. Het huishoudelijk reglement (en alle regels daarin) wordt door de vergadering van eigenaars vastgesteld en kan ook door de vergadering gewijzigd worden.

Klik op deze link voor een on-line versie van het de meest recente versie (mei 2017) van het huishoudelijk reglement: Huishoudelijk Reglement ⇒.

Download het via deze link: Huishoudelijk reglement ⇓.

Bouwreglement (met materialen- en kleurenschema) en handreiking voor ver(nieuw)bouw

Voor elke wijziging aan het uiterlijk van de bungalow of het plaatsen van bouwsels op de kavel dient u vooraf toestemming te hebben van de Vereniging van eigenaars (VvE), via de bouwcommissie. Onderdeel van het huishoudelijk reglement is het ver(nieuw)bouwreglement, waarin de regels bij bouw, verbouw en nieuwbouw uitgebreid staan opgesomd. In bijlage 1 van dit reglement vindt u een schema met de materialen en kleuren die op het park zijn toegestaan. Het schema is opgesteld om de "eenheid in verscheidenheid"  op het park te bewaren. Van dit materialen- en kleurenschema mag daarom niet worden afgeweken.

In dit reglement ver(nieuw)bouw staan de regels uitgebreid opgesomd, maar weinig over de wijze waarop plannen moeten worden ingediend. Daarvoor is een handreiking met voorbeelden opgesteld. Bestudeer de meest recente versie van de handreiking (mei 2011, aangevuld juli 2020) on-line door te klikken op de onderstaande link:

Download de originele versie (mei 2011):

Klik op de links hieronder voor een on-line versie van het de meest recente versie van het Reglement Ver(nieuw)bouw (mei 2015) en het bijbehorenede materialen- en kleirenschema: 

Download beide via deze link: 

Privacyreglement

U kunt het complete privacy reglement en het reglement camera-toezicht als pdf document downloaden: privacy reglement (versie januari 2019); reglement cameratoezicht (versie januari 2011).


Beleidsplannen

Legionella aanpak

In het Drinkwaterbesluit van 2011 is vastgelegd dat prioritaire instellingen voortaan verplicht een BRL6010-gecertificeerd bedrijf voor de risicoanalyse en het beheersplan moeten inhuren. Dit geldt niet voor de instellingen die op 1 juli 2011 beschikten over een risicoanalyse en beheersplan, tenzij bij een controle wordt vastgesteld dat die niet deugdelijk zijn. Elk half jaar moeten de instellingen tweemaal watermonsters laten afnemen door een geaccrediteerde organisatie. Deze watermonsters moeten vervolgens worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium.

De risico-analyse en het beheersplan voor het VVE-terrein E1 zijn ruim voor de deadline van 1 juli 2011 gemaakt door Bob Pengel, op basis van de risico-analyse en het beheersplan eerder in opdracht van de BV voor E1 en E2 samen opgemaakt. Deze documenten zijn in conceptvorm ter info voorgelegd aan de ALV in mei 2011, en daarna definitief gemaakt. 

De laatste informatie, met name uit een informatief gesprek met de inspecteur van Vitens, is in de documenten verwerkt. De risico-analyse en het beheersplan van de BV zijn in augustus 2010 tijdens de laatste inspectie goedgekeurd met de aantekening dat een dergelijke risico-analyse en beheersplan voor iedere waterleiding apart moet worden gemaakt. Dit is dus gebeurd.

Deze aanpak is door de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2011 goedgekeurd.

Klik op de links hieronder voor een on-line versie van het plan van aanpak:

Download de risico-analyse en het beheerplan in pdf formaat via deze links:

Bomenbeleidsplan VvE Bungalowpark De Egelshoek I

In de ALV van voorjaar 2013 is op voorstel van de Ledenraad door de leden besloten tot een Bomenbeleidsplan.

Dit Bomenbeleidsplan voorziet in veilig en verantwoord onderhoud van alle relevante bomen op het VVE-terrein.

Aan de basis van het Bomenbeleidsplan ligt een deskundige beoordeling van de betreffende bomen (VTA = Visual Tree Assesment) en het daarbij aangegeven onderhoudsadvies.

Het eerste VTA vond plaats najaar 2011, in 2016 is er weer een VTA gehouden. Dit heeft geleid tot een nieuw onderhoudsadvies. Op de VTA-kaart is te zien welke bomen onder het Bomenbeleidsplan vallen.

Voor vragen betreffende het bomenonderhoud op het VVE – terrein kunt u contact opnemen met Jan Cirkel, bungalow 44, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 0643434283.

Download hier de laatste versies van het onderhoudsplan en de VTA kaart (november 2016, vastgesteld op de ALV in mei 2017):

Sanctiebeleid

We hopen dat alle mensen die op het park verblijven zich aan de afspraken houden die door alle leden gezamenlijk op de vergadering zijn vastgesteld. Het bevordert dat de onderlinge verhoudingen goed blijven. Dan zal het niet nodig zijn om handhavingsmaatregelen te moeten nemen.

Dit beleid moet opnieuw worden vastgesteld. De tekst in de splitsingsakte dient als leidraad. Zodra dat is gebeurd, is het hier in te zien.

Idealiter houden alle mensen die op het park verblijven, zich aan de reglementen en de afspraken die door de Ledenvergadering zijn vastgesteld. Dat bevordert dat de onderlinge verhoudingen goed blijven en zal het niet nodig zijn om handhavingsmaatregelen te nemen.

Als onverhoopt toch handhavingsmaatregelen genomen moeten worden zijn deze maatregelen door de Ledenvergadering vastgesteld in het zgn. sanctiebeleid. Dit sanctiebeleid dient jaarlijks opnieuw te worden vastgesteld. De tekst in de Splitsingsakte dient tot op heden als leidraad. Zodra het sanctiebeleid opnieuw is vastgesteld is het op deze website in te zien.