Huishoudelijk Reglement - VvE Bungalowpark De Egelshoek I

Preambule

Dit reglement is op de Algemene Ledenvergadering gehouden op 27 mei 2017 opnieuw vastgesteld; een en ander conform het gestelde in artikel 28 van de splitsingsakte. De rechten en plichten van de vaste recreanten van Bungalowpark de Egelshoek zijn vastgelegd bij notariële akte, de zogenaamde "splitsingsakte", die behalve bepalingen van eigendom en overdracht daarvan, een regelgeving bevat, waaraan de eigenaars zich door het aanvaarden van hun eigendom, hebben verbonden. Teneinde de goede gang van zaken op het park te waarborgen, zijn aanvullende huishoudelijke regels nodig, die in het hier volgend Huishoudelijk Reglement zijn vastgelegd. Daar niet een ieder van de inhoud van de splitsingsakte geheel op de hoogte is en teneinde verwijzing en verwarring te voorkomen, is een aantal artikelen uit genoemde akte, die van huishoudelijke aard zijn, opgenomen in dit huishoudelijk reglement. Indien in dit reglement sprake is van een verzoek, gedaan door een lid of een groep van leden, en daarover wordt een beslissing genomen door de administrateur, dan is tegen een eventueel afwijzende beschikking steeds beroep op de Algemene Ledenvergadering mogelijk.

Begripsbepalingen

Splitsingsakte
akte verleden 12 juni 1980 ten overstaan van Anthonie de Gier notaris ter standplaats Utrecht en betrekking hebbende op de splitsing van de eigendom van het bungalowpark, gelegen te Hollandsche Rading, gemeente De Bilt aan en nabij de Graaf Floris V weg, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk Sectie K nr. 1043, groot 3 ha 44 a en 20 ca.
(B)ALV
(buitengewone) Algemene Ledenvergadering
Het beheer en bestuur
over de gemeenschappelijke gedeelten en voorzieningen wordt gevoerd door de Vereniging (art. 8 en 29.3 Splitsingsakte) met de uiteindelijke beslissing door “de vergadering” (art. 37.1 Splitsingsakte). In dit Huishoudelijk Reglement wordt deze de Algemene Leden Vergadering (ALV) genoemd.
Het bestuur van de VvE
wordt conform artikel 40 Splitsingsakte, gevormd door de administrateur.
VvE-terrein
het eigendom, zoals beschreven in de splitsingsakte
Terrein E0 (voorterrein) en E2/E3
terrein niet behorend tot het VvE-terrein maar wel behorend tot het bungalowpark.
Commissies
een groep personen die in het verenigingsbelang taken uitvoert in opdracht van de Algemene Ledenvergadering e/o administrateur.
VvE-lid
eigenaar van een bungalow/chalet op een kavel inclusief het eigendom van het appartementsrecht op Egelshoek 1.
Pachter
eigenaar van een bungalow/chalet op een kavel zonder het eigendom van het appartementsrecht op Egelshoek 1

A. De functies / Het bestuur / de commissies

Artikel 1 - De functies

Lid 1.

De Vereniging kent de volgende functies:

 1. De administrateur. Deze vormt het bestuur van de vereniging.
 2. De voorzitter. Deze leidt de (B)ALV-s.
 3. Daarnaast kan de vergadering een plaatsvervangend administrateur en plaatsvervangend voorzitter benoemen. Allen worden voor onbepaalde tijd door de ALV benoemd.

Lid 2.

De kandidaat voor een functie wordt door de ALV benoemd.

Lid 3.

Elke 3 jaar wordt een evaluatie van de voorzitter en de administrateur op de ALV geagendeerd.

Lid 4.

De ALV kan in overleg met de administrateur besluiten om de administrateur te ondersteunen door een beheerder op algemeen, technisch of financieel vlak.

Lid 5.

De administrateur is bevoegd in de vergaderingen zich te doen vergezellen van een (technisch) adviseur.

Artikel 2 - De Administrateur

Lid 1.

De administrateur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, daaronder begrepen de door de administrateur gedelegeerde taken aan derden.

Lid 2.

De administrateur is bevoegd namens de vereniging op te treden.

Lid 3.

De administrateur houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken in het park.

Lid 4.

De administrateur legt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering tegenover haar leden verantwoording af van de hem opgedragen taak en van het door hem gevoerde beleid.

Artikel 3 - De commissies

Lid 1.

De ALV kan besluiten commissies in te stellen met een door haar opgestelde opdracht om:

 • specifieke onderwerpen te onderzoeken zoals nieuwe investeringen;
 • beheers- en onderhoudstaken uit te voeren: zoals een beheercommissie, een groencommissie en een bouwcommissie;
 • de administrateur te adviseren en te ondersteunen, zoals bij de voorbereiding van beleid, bij de uitvoering van sanctiebeleid.

Lid 2.

Commissies vergroten de betrokkenheid van de leden en de pachters bij de vereniging. Deze worden belast met het namens de ALV uitvoeren van een opdracht.
De Ledenvergadering heeft de volgende ‘vaste’ commissies ingesteld.

 1. De kascontrolecommissie. Dit is voor verenigingen een verplichte commissie.
 2. Beheercommissie
 3. Bouwcommissie
 4. Groencommissie
 5. Postcommissie

Lid 3.

De commissies worden samengesteld uit de VvE-leden, een vertegenwoordiger van Egelshoek park BV en bij voorkeur aangevuld met een pachter.

Lid 4.

De commissies doen op de ALV verslag van haar activiteiten.

Lid 5.

Commissieleden, die geen eigenaar en/of pachter meer zijn, treden direct af. De vereniging zal op de eerstkomende ledenvergadering zo nodig een nieuw lid benoemen.

Lid 6. De Kascontrolecommissie

De ALV benoemt uit haar midden een kascontrolecommissie bestaande uit tenminste twee personen, die géén (plaatsvervangend) voorzitter of (plaatsvervangend) administrateur mogen zijn.

Lid 7.

De kascontrolecommissie controleert de jaarstukken en de boekhouding. Hiertoe stelt zij eenmaal per jaar een schriftelijk verslag op, dat uiterlijk één week voor de datum, waarop de algemene jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden, aan de voorzitter van de vereniging ter hand wordt gesteld.

Lid 8. De beheercommissie

De beheercommissie heeft als taak het adviseren en zo nodig het ondersteunen van de administrateur.

 1. het organiseren en/of uitvoeren van klein onderhoud;
 2. het adviseren van groot onderhoud ter voorbereiding van een ALV-besluit;
 3. het adviseren bij zaken betreffende de vereniging en haar leden zoals sancties.

Lid 9: De bouwcommissie

De ALV heeft een bouwcommissie ingesteld. Deze commissie adviseert de administrateur bij de aanvragen voor ver(nieuw)bouw en overige wijzigingen zoals omschreven in art 5 lid 13.

Lid 10.

De bouwcommissie beoordeelt de aanvragen volgens het reglement, dat de ALV heeft vastgesteld. Dit reglement is onderdeel van dit huishoudelijk reglement.

Lid 11.

De bouwcommissie rapporteert jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering welke ver(nieuw)bouwaanvragen zijn ingediend en/of uitgevoerd.

Lid 12

Wijzigingen in het bouwreglement. kunnen alleen bij besluit van de ALV worden doorgevoerd.

Lid 13: De Groencommissie

De VvE en de individuele leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het in standhouden en het onderhouden van de aanwezige bomen. Hiervoor heeft de ALV een bomenonderhoudsplan opgesteld. Dit bomenonderhoudsplan is onderdeel van dit huishoudelijk reglement. In dit plan is onder andere geregeld

 1. De 5 jaarlijkse visuele inspectie (VTA);
 2. Het planmatig onderhoud;
 3. Het onvoorzien onderhoud bij calamiteiten;
 4. Het onderhoud ten behoeve van individuele leden.

Lid 14.

Om uitvoering aan het bomenonderhoudsplan te kunnen geven heeft de ALV besloten een bomenfonds in te stellen. Jaarlijks wordt er een bedrag begroot, dat in het fonds wordt gestort tot het door de ALV vastgestelde streefbedrag is bereikt.
De administrateur is gemachtigd om over de gelden uit dit fonds voor het door de vergadering vastgestelde planmatig onderhoud en voor het onvoorzien noodzakelijk onderhoud te beschikken.

Lid 15: De Postcommissie

Deze commissie verspreidt dagelijks samen met de receptie de verzamelpost over de postkast in de hal van de receptie

Artikel 4 - Algemene Ledenvergadering

Lid 1.

Binnen 5 maanden na afloop van het boek jaar wordt de algemene jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering moet tenminste 14 vrije dagen tevoren worden toegestuurd. Concreet betekent dat 16 dagen: t.w. 14 dagen + dag van uitnodiging + de dag van de vergadering.

Lid 2.

De uitnodiging gaat vergezeld van een agenda, waarin tenminste de volgende punten dienen te zijn opgenomen:

 1. Notulen voorgaande algemene jaarlijkse ledenvergadering.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Jaarverslag van de voorzitter.
 4. Jaarverslag van de administrateur.
 5. Verslag kascontrolecommissie.
 6. Vaststelling definitieve jaarbijdrage.
 7. Begroting voor het aangevangen en komende boekjaar met voorstel tot vaststelling van de voorlopige jaarbijdrage.
 8. Commissieverslagen
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
 10. Rondvraag.

Lid 3

VvE-leden mogen zich laten bijstaan door een buitenstaander van keuze, bijvoorbeeld een partner, een familielid, een deskundige.

B. Huishoudelijke Regels

Artikel 5 - Algemene Regels

Lid 1.

Tot gemeenschappelijke gedeelten van het VvE-terrein worden gerekend:

 • de wegen;
 • het speelveld met de toestellen;
 • de zwemvijver en de zuiverings-/pompinstallatie;
 • de voorzieningen, waaronder valt te verstaan al wat op en/of in de gemeenschappelijke gronden is of zal worden aangebracht, zoals beplantingen, afrasteringen, waterpompen en waterleidingen, rioolnet, elektriciteitskasten en –leidingen, cai, lantaarnpalen en gasnet;
 • eventueel andere nog aan te leggen voorzieningen.

Lid 2.

De vereniging voert het beheer over de gemeenschappelijke gedeelten en voorzieningen voor zover zij daar eigenaar van is.
Iedere eigenaar of gebruiker is verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en voorzieningen, ook voor zover de ze zich in of op zijn appartement bevinden.

Lid 3.

Indien er twijfel bestaat of een zaak tot de gemeenschappelijke gedeelten of voorzieningen behoort, wordt hierover beslist door de ALV.

Lid 4.

Iedere eigenaar of gebruiker is te allen tijde bevoegd tot het nemen van maatregelen, die strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappelijke gedeelten of voorzieningen onmiddellijk dreigend gevaar; hij is verplicht dan de administrateur onmiddellijk te waarschuwen

Lid 5.

Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of voorzieningen de toegang tot of het gebruik van een appartement noodzakelijk is, dan is de betreffende eigenaar verplicht hiertoe zijn toestemming te geven. Eventuele schade, die hieruit voortvloeit, wordt door de vereniging vergoed.

Lid 6.

Voor zover in of onder een appartement, bestaande uit bungalow of chalet en de daartoe behorende grond, leidingen van water, riolering, elektriciteit, telefoon en eventuele andere nog aan te leggen technische voorzieningen zijn of worden aangebracht, ten behoeve van zijn eigen of een ander appartement of het gemeenschappelijk gedeelte, is de eigenaar van eerstgenoemd appartement verplicht deze leidingen te gedogen, in stand te laten en de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.
Indien er sprake is van nieuw aan te leggen technische voorzieningen, zoals hierboven bedoeld, dan zal vooraf overleg met de betrokken eigenaar plaats vinden.

Lid 7.

In het geval, dat in of op een appartement belangrijke schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, of gevaar dreigt voor ernstige hinder van de andere eigenaars of gebruikers, dient de eigenaar of de gebruiker de administrateur hiervan onverwijld in kennis te stellen.

Lid 8.

Iedere eigenaar of gebruiker heeft het recht op uitsluitend gebruik van zijn appartement, mits hij bij de uitoefening van dat recht de reglementen in acht neemt en mits hij aan andere eigenaars en gebruikers geen onredelijke hinder toebrengt.

Lid 9.

Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zich waardig te gedragen, met inachtneming van de regels van moraal en burgerlijk fatsoen.
Zij zijn voorts verplicht zich te houden aan de plaatselijke politie- en andere overheidsverordeningen, onder andere de verordening op het verblijf in recreatiebungalows en de bepalingen, gesteld bij het afgeven van de vergunning tot de bouw van de op het terrein te stichten opstallen.
Aanwijzingen door het hoofd van de politie te De Bilt en/of andere ambtenaren van de nationale politie, gegeven in het belang van de openbare orde, de veiligheid, zedelijkheid en gezondheid, dienen strikt te worden opgevolgd.

Lid 10.

Het is verboden op of in de appartementen reclame te maken; ook is het niet toegestaan tourcaravans en tenten te plaatsen

Lid 11.

Iedere op of aanbouw en beplanting aan of in de gemeenschappelijke gedeelten en het aanbrengen daarop of daarin van welke andere voorwerpen ook is zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering verboden.
Een door de Algemene Ledenvergadering verleende toestemming kan - tenzij anders is bepaald - worden ingetrokken.

Lid 12.

Op of aan de appartementen mogen geen (schotel)antennes voor telecommunicatie worden aangebracht, omdat er kabeltelevisie op het park is aangelegd en omdat het door de technologische ontwikkelingen niet meer noodzakelijk is dat (schotel)antennes voor een goede ontvangst geplaatst worden.
Vervanging van bestaande (schotel)antennes is ook niet meer toegestaan.

Lid 13.

Voor verbouwingen en /of uitbreidingen van de appartementen, alsmede het aanbrengen van aanbouwsels of luifels, het bouwen van barbecues en andere semi-permanente bouwsels, zoals speeltoestellen, schuttingen, afrasteringen, hekwerken en windschermen en alle aan de buitenzijde zichtbare veranderingen aan de appartementen, waaronder het wijzigen van de kleurenschema's van de buitengevels en daarin aanwezige deuren en kozijnen, zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van de ledenvergadering (zie art 3, lid 9 en 10)

Artikel 6 - Parkregels

Lid 1.

Iedere eigenaar of gebruiker is verplicht zijn gehele appartement behoorlijk te onderhouden en in stand te houden.
Op uiterlijk 1 mei van ieder jaar dienen de tuinen weer ordelijk gemaakt te zijn. Ook de bomen, heesters en andere beplanting moet regelmatig worden onderhouden en tijdig worden geknipt en/of gesnoeid

Lid 2.

Wanneer een bij een appartement behorend terrein en de daarop gelegen voorzieningen en beplantingen in de ruimste zin des woords, niet behoorlijk worden onderhouden door de eigenaar of gebruiker, die daartoe verplicht is volgens het bepaalde in dit reglement, dan is de ALV zelfstandig bevoegd het onderhoud op kosten van de betreffende eigenaar of gebruiker te doen verrichten en deze kosten op deze eigenaar of gebruiker te verhalen.

Lid 3.

Het is niet toegestaan een composthoop te plaatsen op het appartement of bomen te rooien zonder toestemming van de administrateur, respectievelijk de gemeente De Bilt. Het snoeien en/of verwijderen van overhangende takken van bomen, die tekort op de rooilijn staan, is niet toegestaan, tenzij in onderlinge overeenstemming met de betrokken buurman en in overleg met de administrateur (zie art. 3 lid 13 HHR).

Lid 4.

Op de paden van het park en de overige gemeenschappelijke gedeelten is het niet toegestaan te voetballen of op voor de eigenaars en/of gebruikers hinderlijke wijze te spelen, uitgezonderd op het daarvoor bestemde speelveld.

Lid 5.

Huisdieren moeten buiten het eigen appartement op de paden en overige gemeenschappelijke gedeelten zijn aangelijnd; zij dienen buiten het park te worden uitgelaten. Uitwerpselen binnen het park moeten door de eigenaar van het dier onmiddellijk worden verwijderd.
Huisdieren mogen nimmer last veroorzaken aan parkbewoners.

Lid 6.

Het ophangen van was- en beddengoed in het zicht van omwonenden dient zoveel mogelijk te worden vermeden.

Lid 7.

De eigenaars en gebruikers dienen zich te onthouden van luidruchtigheid; het voortbrengen van muziek en storende geluiden tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's morgens is verboden.

Lid 8.

De afvalverwerking wordt verzorgd, door Egelshoek Park BV. Zij stelt de richtlijnen op hoe het afval, t.w. het huis- en tuinafval, het grof afval, het ijzer afval en het chemisch afval, kan en moet worden aangeleverd.

Lid 9.

De brandweer adviseert een op het lichtnet aangesloten rookmelder en een blusdeken in de bungalow en altijd een op de buitenkraan aangesloten tuinslang onder handbereik te hebben. Het aanleggen van kampvuren is niet toegestaan. Het gebruik van een houtskoolbarbecue of een vuurkorf is toegestaan, mits de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt blijft (wind / rook) in lijn met Lid 10.

Lid 10.

Het gebruik van houtkachels, allesbranders en openhaarden

 1. Deze verwarmingsvormen zijn alleen toegestaan als recreatieve sfeerverwarming.
 2. Gebruik ervan is alleen toegestaan bij droog weer (geen regen/mist), zodat de rook niet laag bij de grond komt en blijft of zal neerslaan, en tot uiterlijk 23.00 uur.
 3. Reeds bestaande kachels die als hoofdverwarming dienen, kunnen gehandhaafd blijven mits deze een CO-uitstoot van maximaal 0,16% en de stofuitstoot maximaal 75gr per m3 rookgas.
 4. Voor het stoken mogen alleen materialen gebruikt worden die aangemerkt kunnen worden als verantwoord stoken.
 5. Bij overlast kan er door of namens de administrateur direct een stook verbod worden opgelegd.
 6. Indien de wettelijke normen strenger zijn dan de voormelde normen, zijn die wettelijke normen van toepassing.

Lid 11.

Indien een lid meent, dat een ander lid of gebruiker de reglementen niet nakomt, dient zo mogelijk eerst onderling overleg plaats te vinden, voordat de mening van het administrateur wordt gevraagd.

Artikel 7 - Verkeersregels

Lid 1.

In het bungalowpark "De Egelshoek" gelden de bepalingen van het woonerf.

Lid 2.

Voetgangers mogen de wegen over de volle breedte gebruiken; het spelen op de weg is toegestaan, met inachtneming van het gestelde in artikel 6 lid 4.

Lid 3.

Alle verkeer is gelijkwaardig aan elkaar; er bestaan dus geen voorrangsregels voor snelverkeer.

Lid 4.

Verkeer van rechts heeft voorrang. De verkeersborden dienen te worden opgevolgd.

Lid 5.

Alle verkeer dient zich stapvoets te bewegen, dat wil zeggen maximaal 10 km per uur. (in de eerste versnelling)

Lid 6.

Op de paden kunnen obstakels worden aangebracht in de vorm van drempels, beplanting en dergelijke, om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te beperken.

Lid 7.

Parkeren van auto's in het park is niet toegestaan, anders dan op de daarvoor aangewezen parkeerterreinen. Alleen het direct laden en lossen is toegestaan bij het eigen appartement en uitsluitend gedurende korte tijd. Door de administrateur kan ontheffing worden verleend:

 1. voor een kort-tijdelijke toestemming op een met redenen omkleed verzoek;
 2. via een (semi) permanente toestemming op voorwaarde dat de aanvrager:
  1. de (mede) gebruiker van de bungalow is;
  2. in het bezit van een geldig rijbewijs en de hoofdbestuurder van de auto is;
  3. in het bezit is van een gemeentelijke of Europese gehandicaptenparkeerkaart.
  De toestemming geldt voor maximaal de periode van de geldigheid van de kaart

Lid 8.

Bij eventuele verkeersongevallen dient zo mogelijk de schade onderling te worden geregeld. In geen geval is de Vereniging van Eigenaars ''c.q.'' het bestuur aansprakelijk.

Lid 9.

Reparaties of onderhoudswerkzaamheden aan auto's in het park zijn niet toegestaan. Hieronder valt ook het wassen van de auto.

Lid 10.

Toegang tot het park met de auto.

Het park is afgesloten door een slagboom.

 1. Voor het openen van de slagboom kan de administrateur één slagboompas per appartement aan de eigenaar verstrekken tegen betaling van een waarborgsom. Dit bedrag wordt bij inlevering van een onbeschadigde pas terugbetaald;
 2. Het pasje is strikt persoonlijk; andere gebruikers van de bungalow / chalet, zoals familie en vrienden, mogen de pas gebruiken;
 3. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk tijdelijk tegen betaling van een waarborgsom een tweede pas te verstrekken. Te denken valt aan een vaste medische verzorger bij ernstige ziekte. Het een en ander ter beoordeling van de administrateur;
 4. Bij zeer grote verbouwingen of bij nieuwbouw is het mogelijk dat een ‘bouwpas’ wordt verstrekt. Het een en ander ter beoordeling van de administrateur.
 5. Eventuele behandelingskosten kunnen hiervoor in rekening gebracht worden. Deze pas geeft vrij toegang, waardoor meerdere aannemers met hun bedrijfsauto’s toegang tot het park hebben met dien verstande dat het bepaalde van art. 7 van kracht blijft;
 6. Direct na afloop van tijdelijke periode dient de tweede pas te worden ingeleverd;
 7. De eigenaar van de pas blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verkeersgedrag van degenen die de(extra) pas gebruiken of in het geval van een bouwpas voor het verkeersgedrag van degenen die bij de ver(nieuw)bouw betrokken zijn. Hiervoor dient een verklaring met de belangrijkste regels zijn opgenomen, te worden ondertekend;
 8. Bij overtredingen kan de administrateur per direct de vrije toegang omzetten dan wel de extra pas blokkeren. Noch de administrateur noch de VvE zijn verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit deze maatregel.

Lid 11.

Het transport.

 1. Het transport naar de bungalow v.v. van goederen per bestel-/vrachtauto al dan niet met een aanhangwagen tot 3,5 ton wordt aangemerkt als normaal verkeer en gaat via de slagboom over de vastgestelde route. Eventuele gebruikschade aan bermen en wegen valt derhalve onder het reguliere onderhoud ten laste van de VvE, tenzij er sprake is van schade veroorzaakt door opzet of nalatigheid;
 2. Het transport boven de 3,5 ton of vervoer, dat qua vorm en / of omvang moeilijk bij de bestemming kan komen, wordt aangemerkt als buitengewoon verkeer.
 3. Hiervoor dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de administrateur.
 4. Bovendien dienen de routing en de in- en uitrijtijden in overleg met receptie bepaald te worden, het e.e.a. ter voorkoming van schade aan de slagboom omdat de detectie van de slagboom mogelijkerwijs niet het hele voertuig waarneemt. De slagboom zal dan opengehouden worden tot het voertuig is gepasseerd;
 5. De administrateur kan een transport weigeren als verwacht wordt dat het transport teveel schade aan de algemene voorzieningen zal toebrengen. Onder de algemene voorzieningen worden verstaan alle gemeenschappelijke en individuele eigendommen van de Vereniging en haar leden, zoals wegen, bermen, kabels en beplanting. Het transport zal dan moeten worden verdeeld over meerdere kleinere transporten;
 6. Schade aan de algemene voorzieningen, veroorzaakt door een lid of door derden die voor het lid werkzaamheden verrichten, komen geheel voor rekening van dat lid.

Artikel 8 - Permanent wonen

Lid 1.

Permanent wonen op het park is niet toegestaan.

Artikel 9 - Het in gebruik geven van het appartement

Lid 1.

De eigenaar van een appartement is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van alle regels, ook wanneer het; appartement in gebruik is gegeven aan derden.
Teneinde aan dit laatste uitvoering te geven, dienen huurders en gebruikers kennis te nemen van een samenvatting van de voor hen belangrijke bepalingen uit het huishoudelijk reglement; daartoe dient iedere eigenaar, die zijn appartement in gebruik geeft, een schriftelijke samenvatting van het reglement, in een voor de gebruiker begrijpelijke taal, zichtbaar in zijn appartement op te hangen. Dit onverminderd het gestelde in lid 2 en 3 van dit artikel!

Lid 2.

Indien een eigenaar zijn appartement aan een ander in gebruik wil geven, zal die ander net gebruik slechts kunnen verkrijgen na voorafgaande toestemming van de administrateur, evenals na ondertekening van een in duplo opgemaakte en gedagtekende verklaring, dat hij alle reglementen, voor zover die op hem betrekking hebben, zal naleven.

Lid 3.

Eigenaars dienen minimaal 24 uur van tevoren de administrateur te verwittigen, dat hun appartement in gebruik wordt gegeven aan derden. De eigenaar is verplicht voor het gebruik c.q. in huur geven van het appartement de in lid 2 genoemde toestemming hiervoor te verkrijgen van de administrateur. De administrateur zal deze toestemming alleen kunnen geven indien de gebruiker, c.q. de huurder een in duplo opgemaakte en gedateerde verklaring ondertekent, zoals omschreven in lid 2.

Artikel 10 - Sancties

Lid 1.

Indien een eigenaar of gebruiker één der bepalingen of reglementen overtreedt, zal hem/haar een schriftelijke waarschuwing kunnen worden gegeven door de administrateur. Bij geen gevolg geven aan deze waarschuwing kan de ALV besluiten hem/haar een boete op te leggen van maximaal € 2.247,- ineens en een dwangsom van € 100,- per dag, dat de overtreding voortduurt tot een maximum van tezamen € 4.000.-.

Lid 2.

Indien een eigenaar na voorafgaande waarschuwing zich niet houdt aan de regels, reglementen en/of bepalingen, of zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag, is de administrateur bevoegd een procedure bij de vereniging in gang te zetten tot ontzegging van het gebruik van het appartement (zie splitsingsakte art.24)

Artikel 11 - Wijziging Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement kan worden aangevuld of gewijzigd door de ALV met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen, waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is dat twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen.


Aldus goedgekeurd en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, gehouden te Hollandsche Rading op 27 mei 2017. Herzieningen vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, gehouden te Hollandsche Rading op 12 september 2020.
Hiermee komen alle voorgaande herzieningen te vervallenBijlage

Jaarlijks door de vergadering te herziene bedragen

Splitsingsreglement - relevante artikelen

Artikel 18, lid 4, 5

4. Mocht de exploitatierekening een tekort opleveren en dit niet uit een reserve of op andere wijze bestreden kunnen worden, dan moeten de eigenaren, die naar een breukdeel worden aangeslagen, dit tekort als definitieve bijdragen binnen een maand, na daartoe door de administrateur te zijn aangemaand, aanzuiveren.

5. Indien een eigenaar niet binnen acht dagen na verloop van de in het vorige lid genoemde termijn het door hem verschuldigde aan de administrateur heeft voldaan, is hij daarover rente verschuldigd, vast te stellen door de vergadering van eigenaars, met een minimum van [1] twee gulden en vijftig cent (ƒ 2,50) per dag. Artikel 27 is niet van toepassing.

Artikel 27, lid 1, 2

1. Bij overtreding van een der bepalingen van de wet, van het reglement of van het huishoudelijk reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker, zal de administrateur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding.

2. Indien de betrokkene geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan de vergadering hem een dadelijk opeisbare, niet voor matiging vatbare boete opleggen van [2] vijfduizend gulden (ƒ 5.000,-) voor elke overtreding en van [3] tweehonderd vijftig gulden (ƒ 250,-) per dag dat de overtreding voortduurt, gerekend vanaf de datum van aanbieding van de aangetekende brief, onverminderd de gehoudenheid van de overtreder tot schadevergoeding zo daartoe termen aanwezig zijn, en onverminderd de andere maatregelen, welke de vergadering kan nemen krachtens de wet of het reglement. De vergadering is bevoegd het bedrag van de boete regelmatig te herzien, met inachtneming van de waardedaling van het geld.

Artikel 37, lid 2, 4

2. De beslissing over het onderhoud van het gemeenschappelijke gedeelte en voorzieningen berust bij de administrateur. Deze kan echter geen onderhoudswerkzaamheden opdragen, die een bedrag van vijfduizend gulden (ƒ 5.000,-) [4], casu quo een jaarlijks door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, indien hij daartoe niet vooraf door de vergadering is gemachtigd.

4. Besluiten door de vergadering tot het doen van uitgaven, die een bedrag van vijfduizend gulden (ƒ 5.000,-) [5] te boven gaan, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen,waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. In een vergadering waarin minder dan twee/derde van het in de vorige zin bedoelde maximum aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen. In dat geval zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven te houden niet vroeger dan vier en niet later dan acht weken na de eerste. In de oproeping tot deze vergadering zal mededeling worden gedaan, dat de komende vergadering een tweede vergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze vergadering zal over de aanhangige onderwerpen een besluit kunnen worden genomen, ongeacht het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uitgebracht, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Reglement van Splitsing, Artikel 40, lid 4

4. Hij behoeft de machtiging van de vergadering voor het instellen van en berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen alsmede voor het aangaan van rechtshandelingen en het geven van kwijtingen een belang van een bedrag van éénduizend gulden (ƒ 1.000,-) [6] te boven gaande. Hij behoeft geen machtigingen om verweer te voeren in kort geding.

Reglement van Splitsing, Artikel 40, lid 5

Voorzover in verband met de omstandigheden het nemen van spoedeisende maatregelen, welke uit een normaal beheer kunnen voortvloeien, noodzakelijk is, is de administrateur zonder [machtiging] van de vergadering hiertoe bevoegd, met dien verstande, dat hij voor het aangaan van verbintenissen een belang van een bedrag van vijfduizend gulden (ƒ 5.000,-) [7] casu quo een jaarlijks door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande, de machtiging nodig heeft van de voorzitter van de vergadering en voor het aangaan van verbintenissen een belang van een bedrag van tienduizend gulden (ƒ 10.000) [8], casu quo een jaarlijks door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, de machtiging van de vergadering.

Meest recente herzieningen (vastgesteld 12-09-2020)

Nummer

Plaats

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag (1980)

Herzien bedrag

Herziening vastgesteld door

1

Splitsingsreglement Artikel 18, lid 5

Verschuldigde rente bij overschrijding betalingstermijn definitieve bijdrage bij aanzuivering tekort

ƒ 2,50

€ 3,00

ALV 2020

2

Splitsingsreglement Artikel 27, lid 2

Dadelijk opeisbare boete bij overtreding wet of reglementen

ƒ 5.000,00

€ 6.000,00

ALV 2020

3

Splitsingsreglement Artikel 27, lid 2

Dwangsom per dag dat de overtreding voortduurt

ƒ 250,00

€ 300,00

ALV 2020

4

Splitsingsreglement Artikel 37, lid 2

Drempelbedrag voor onderhoudswerkzaamheden waarvoor de administrateur geen machtiging van de vergadering behoeft

ƒ 5.000,00

€ 6.000,00

ALV 2020

5

Splitsingsreglement Artikel 37, lid 4

Drempelbedrag waarvoor een verhoogd quorum en een gekwalificeerde meerderheid is vereist

ƒ 5.000,00

€ 6.000,00

ALV 2020

6

Splitsingsreglement Artikel 40, lid 4

Drempelbedrag voor rechtsvorderingen, dadingen, rechtshandelingen, kwijtingen door administrateur zonder machtiging van vergadering

ƒ 1.000,00

€ 1.000,00

ALV 2020

7

Splitsingsreglement Artikel 40, lid 5

Drempelbedrag voor verbintenissen t.b.v. spoedeisende maatregelen waarvoor de administrateur een machtiging van de voorzitter nodig heeft

ƒ 5.000,00

€ 6.000,00

ALV 2020

8

Splitsingsreglement Artikel 40, lid 6

Drempelbedrag voor verbintenissen t.b.v. spoedeisende maatregelen waarvoor de administrateur een machtiging van de vergadering nodig heeft

ƒ 10.000,00

€ 10.000,00

ALV 2020