Legionella aanpak

douchekopRisico-analyse en beheersplan

In het Drinkwaterbesluit van 2011 is vastgelegd dat prioritaire instellingen voortaan verplicht een BRL6010-gecertificeerd bedrijf voor de risicoanalyse en het beheersplan moeten inhuren. Dit geldt niet voor de instellingen die op 1 juli 2011 beschikten over een risicoanalyse en beheersplan, tenzij bij een controle wordt vastgesteld dat die niet deugdelijk zijn. Elk half jaar moeten de instellingen tweemaal watermonsters laten afnemen door een geaccrediteerde organisatie. Deze watermonsters moeten vervolgens worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium.

www.waterforum.net

De risico-analyse en het beheersplan voor het VVE-terrein E1 zijn ruim voor de deadline van 1 juli 2011 gemaakt door Bob Pengel, op basis van de risico-analyse en het beheersplan eerder in opdracht van de BV voor E1+E2 samen opgemaakt. Deze documenten zijn in conceptvorm ter info voorgelegd aan de ALV in mei 2011, en daarna definitief gemaakt. 

legionella koloniesDe laatste informatie, met name uit een informatief gesprek met de inspecteur van Vitens, is in de documenten verwerkt. De risico-analyse en het beheersplan van de BV zijn in augustus 2010 tijdens de laatste inspectie goedgekeurd met de aantekening dat een dergelijke risico-analyse en beheersplan voor iedere waterleiding apart moet worden gemaakt. Dit is dus gebeurd.

Deze aanpak is door de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2011 goedgekeurd.

Voor de risico-analyse: download pdf

Voor het beheerplan: download pdf

Legionella informatiebrief 2013: download pdf

legionella

Uitvoering acties beheerplan

In het beheerplan staat een aantal acties. Dit zijn:

 • Informeren van de eigenaren van de recreatie-bungalows, aangezien zij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor wat er binnen de bungalow gebeurt.
  Dit is tijdens de laatste ALV gebeurt, het concept beheerplan is toen aan alle leden toegestuurd.
 • Bij de voorjaarsbrief zal ieder jaar een specifieke brief onder de vaste bewoners (leden en pachters) worden verspreid met aandachtspunten betreffende legionella en te nemen acties voor de bungalow-eigenaar zelf.
 • Installatie op orde hebben. Dit betreft het geplaatst hebben van keerkleppen die getest kunnen worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat in vrijwel alle bungalow-aansluitputten de keerklep getest kan worden. Vervangen is daarom toch niet nodig.
 • Bij alle putten / aansluitpunten zal worden gecontroleerd of de aansluiting zodanig is dat de keerkleppen gecontroleerd kunnen worden; waar dit niet het geval blijkt te zijn zal een oplossing worden gezocht en in overleg met de bungalow-eigenaar worden uitgevoerd.
 • Waar de watermeter / bungalowaansluiting binnen de bungalow ligt zal toegang dienen te worden verleend aan door de LR aangewezen personeel voor deze controle en het eventueel testen van de keerkleppen. Indien de toegang niet wordt verleend dan zal de VVE op kosten van de bungalow-eigenaar een extra buitenput met controleerbare keerklep laten aanbrengen, om aan de legionella-verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Als de watermeter niet goed afleesbaar is, zal deze worden vervangen op kosten ven de VvE.
  niet omgedraaid en blijft afwijkend van de Nen norm. Afsluiting van waterleiding is in de 23 jaar sinds aanleg nauwelijks voorgekomen.
 • Jaarlijkse controle van de installatie en waterkwaliteit
 • Jaarlijks dient volgens richtlijnen van het ministerie van I&M (voorheen VROM) minimaal 10% van de keerkleppen gecontroleerd te worden. Omdat dit geruime tijd niet is gebeurd zal de eerste keer (najaar 2011) 20% van de keerkleppen worden gecontroleerd. De controle en debevindingen zullen worden aangetekend in het verplicht bij te houden legionella-logboek.

Omdat de BV de bemonstering al liet uitvoeren voor de verhuurbungalows is afgesproken dat de BV dit voor beide terreinen E1 en E2 coordineert; de VVE zal de kosten voor terrein E1 betalen.

In september 2011 is in één contract met een loodgieter een aantal van de bovenstaande activiteiten gecombineerd uitgevoerd: 

 • Checken van controleerbaarheid van de keerkleppen bij de bungalowaansluitingen
 • Testen van 20% van de keerkleppen (verplichting 2011)
 • Checken van watermeters (afleesbaarheid, eventuele andere problemen)
 • En tegelijk ook het aflezen van de watermeters. Dit was van belang om een ijkpunt te hebben; normaliter wordt de watermeter door de leden afgelezen, en omdat datum en tijdstip sterk variëren en ieder jaar voor een aantal bungalows een geschatte waarde wordt gebruikt is het wenselijk om een baseline te hebben. Het aflezen zou binnen twee dagen plaatsvinden.