1. Groep Sloop / Nieuwbouw

Nieuwbouw

Fase1 - Oriënterende fase

Vooraanvraag

De vooraanvraag is bedoeld om te beoordelen, of uw plan mogelijk is voordat u tekeningen laat maken.

Voor deze toets van uw plannen bij de bouwcommissie graag het volgende aanleveren:

 • Een schets van de bungalow die u voor ogen heeft.
 • Een schets van de positie op de kavel.
 • Hoofdafmetingen van de bungalow incl. hoogte van nok en goten.
 • Hoofdafmetingen op de kavel.
 • Materiaalkeuze van dak en gevels.

De vooraanvraag kan per e-mail worden ingediend: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Op een vooraanvraag krijgt u van de bouwcommissie nimmer een goedkeuring maar u krijgt wel antwoord op uw vragen en komt zo simpel te weten waar u rekening mee moet houden.

We verwijzen u daarbij naar het Bouwreglement voor de afgesproken regels.

Enkele richtlijnen

 • Het bebouwd oppervlak van de bungalow mag niet meer zijn dan 55 ㎡.
 • De oppervlakte van de schuur/berging mag niet meer dan 7 ㎡ zijn
 • Er zijn kleuren vastgesteld waar u zich aan dient te houden
 • De bouwhoogte bedraagt maximaal 5 meter
 • Een berging zit altijd vast aan de bungalow

Fase 2 - Bouwaanvraag

Allereerst moet u zelf bepalen of de Gemeente De Bilt hier vergunning voor moet afgeven of dat uw aanvraag vergunningsvrij is (dus zonder toestemming van de gemeente). De bouwcommissie kan u hierover informeren.

De verantwoordelijkheid voor zowel de keuze tussen bouwen met of zonder vergunning als het plan ligt bij u, de aanvrager. Controle en handhaving door de Gemeente kunnen achteraf plaatsvinden.

Met bouwvergunning

Hiervoor doet u een aanvraag bij Gemeente De Bilt. Daaraan zijn legeskosten verbonden.
N.B. Er bestaat ook de mogelijkheid, voor een gering bedrag, alleen een Schetsplan in te dienen, om te toetsen hoe de gemeente tegenover het plan staat.

Zonder bouwvergunning

Sinds oktober 2012 is het wettelijk mogelijk onder bepaalde voorwaarden zonder bouwvergunning te ver(nieuw)bouwen. De voorwaarden staan beschreven in het Besluit Omgevings Recht (BOR), bijlage 2, artikel 3, lid 2.

Bouwplan

Uw bouwplan ten behoeve van de bouwcommissie dient altijd te voldoen aan de eisen en voorwaarden gesteld in het Bouwbesluit en het Bestemmingsplan, ook bij vergunningsvrij bouwen.

Dit is uw eigen verantwoordelijkheid, de bouwcommissie controleert daar niet op.

De aanvraag bestaat uit:

 • tekeningen van de plattegronden, alle gevels, het dak-aanzicht en een doorsnede
  • schaal 1:100
  • met maatvoering van de bungalow (ook de hoogtematen)
 • een kavel-tekening met de afstanden op de kavel van de bungalow tot de weg en de belendingen
 • omschrijving en kleurstelling van de toe te passen materialen

De aanvraag dient schriftelijk, of per mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te worden ingediend. Zorgt u er a.u.b. voor dat op elke pagina uw naam, bungalownummer en datum staat. Dit zorgt ervoor dat uw aanvraag compleet blijft.

Fase 3 - Beoordeling door de bouwcommissie

Zodra de aanvraag binnen is, beoordeelt de bouwcommissie of deze voldoet aan het Bouwreglement en passend is binnen het park. Binnen zes weken na indiening van de complete aanvraag, ontvangt u schriftelijk antwoord over wat er besloten is.

Veranderingen in het ontwerp dienen direct ter goedkeuring aan de bouwcommissie te worden doorgegeven. De bouwcommissie zal hier wederom hierover binnen 6 weken een besluit over nemen.

Wanneer er goedkeuring is verleend, zal er met de bouwcommissie een afspraak gemaakt moeten worden voor het bouwtraject en het uitzetten van de maatvoering op de kavel.

Wat te doen bij afkeuring

Soms vraagt de bouwcommissie u om uw aanvraag op een aantal punten aan te passen. Ook hier geldt dat binnen zes weken na indiening van de aanpassing u schriftelijk antwoord krijgt wat er besloten is .

Op uw ontwerp zijn 4 mogelijke beslissingen:

 1. Afkeuring
 2. Afkeuring met mogelijkheid tot aanpassen ontwerp
 3. Voorwaardelijke goedkeuring
 4. Goedkeuring

Fase 4 – Uitvoering

Controlemomenten door de Bouwcommissie

Er zijn een aantal controlemomenten ingebouwd waarbij wordt getoetst of volgens de afgegeven bouwvergunning wordt gebouwd. Dit om te voorkomen dat u of de Bouwcommissie voor verrassingen komt te staan.

 1. Het eerste controlemoment: het uitzetten van de maatvoering. Zodra de maatvoering op het terrein is uitgezet dient u de Bouwcommissie informeren, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., zij komen de maatvoering controleren. Geef dit tijdig door om de Bouwcommissie in de gelegenheid te stellen dit in te plannen zodat u nog in de gelegenheid bent aanpassingen te doen indien nodig voordat u met de bouw kunt starten. Doe dit dus voor het storten van de fundering!
 2. Het tweede controlemoment: zodra de wanden staan. Hier worden de indelingen van raampartijen en deuren beoordeeld.
 3. Het derde controlemoment: het bereiken van het hoogste punt. Hier wordt beoordeeld of de hoogte van de nok overeenkomt met de toegestane/aangevraagde nokhoogte en de goothoogte.
 4. De eindtoets wordt gedaan zodra de buitenzijde gereed is. De bouwperiode is maximaal 18 maanden na de start van de bouw. Als start van de bouw wordt aangehouden de datum van het controlemoment door de Bouwcommissie van het uitzetten maatvoering.

Ga naar de checklist