2. Groep Verbouw

2a. Uitbreiding/aanbouw (zoals ook bergingen)
2b. Wijziging dak (nieuwe/ wijziging dakbedekking)
2c Wijziging gevels (materiaal, kleur, andere kozijnen)

2a. Uitbreiding / aanbouw (zoals ook bergingen)

Te denken valt aan aanbouwen van een schuur/berging, extra kamer, luifel etc. Ook de verandering van de gevelbekleding, aan een kleurwijziging of aan een andere gevelindeling zoals het verplaatsen van een deur of raam.

Fase1 - Oriënterende fase

Vooraanvraag

De vooraanvraag is bedoeld om te beoordelen, of uw plan mogelijk is voordat u tekeningen laat maken.

Voor deze toets van uw plannen bij de Bouwcommissie graag het volgende aanleveren:

 • Een schets van de bungalow die u voor ogen heeft.
 • Een schets van de positie op de kavel.
 • Hoofdafmetingen van de bungalow incl. hoogte van nok en goten.
 • Hoofdafmetingen op de kavel.
 • Materiaalkeuze van dak en gevels.

De vooraanvraag kan per e-mail worden ingediend: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Op een vooraanvraag krijgt u van de Bouwcommissie nimmer een goedkeuring maar u krijgt wel antwoord op uw vragen en komt zo simpel te weten waar u rekening mee moet houden.

We verwijzen u daarbij naar het Bouwreglement voor de afgesproken regels.

Enkele richtlijnen

Het bebouwd oppervlak van de bungalow mag niet meer zijn dan 55 ㎡.

De oppervlakte van de schuur/berging mag niet meer dan 7 ㎡ zijn

Er zijn richtlijnen voor kleuren vastgesteld waar u zich aan dient te houden

De bouwhoogte bedraagt max. 5 meter

Een schuur/berging zit altijd vast aan de bungalow

Fase 2 - Bouwaanvraag

Bouwplan

Uw verbouw- aanbouwplan ten behoeve van de Bouwcommissie dient altijd te voldoen aan de eisen en voorwaarden gesteld in het Bouwbesluit en het Bestemmingsplan, ook bij vergunningsvrij bouwen.

Dit is uw eigen verantwoordelijkheid, de Bouwcommissie controleert daar niet op.

De aanvraag bestaat uit:

 • tekeningen van de plattegronden, de gevels, het dak-aanzicht en een doorsnede
 • schaal 1:100
 • met maatvoering van de bungalow (ook de hoogtematen)
 • een kavel-tekening met de afstanden op de kavel van de bungalow tot de weg en de belendingen
 • omschrijving en kleurstelling van de toe te passen materialen

De aanvraag dient schriftelijk, of per mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te worden ingediend. Zorgt u er a.u.b. voor dat op elke pagina uw naam, bungalownummer en datum staat. Dit zorgt ervoor dat uw aanvraag compleet blijft.

Fase 3 - Beoordeling door de Bouwcommissie

Zodra de aanvraag binnen is, beoordeelt de Bouwcommissie of deze voldoet aan het Bouwreglement en passend is binnen het park. Binnen zes weken na indiening van de complete aanvraag, ontvangt u schriftelijk antwoord wat er besloten is .

Veranderingen (na goedkeuring) in het ontwerp dienen direct ter goedkeuring aan de Bouwcommissie te worden doorgegeven. De Bouwcommissie zal wederom hierover binnen 6 weken een besluit nemen. In de praktijk zal het vaak om eenvoudige aanpassingen gaan en kan de beslistermijn kort worden gehouden.

Wanneer er goedkeuring is verleend, zal er met de Bouwcommissie een afspraak gemaakt moeten worden voor het bouwtraject en het uitzetten van de maatvoering op de kavel. Uiteraard is dit niet altijd nodig, maar dit ter beoordeling aan de Bouwcommissie.

Wat te doen bij afkeuring

Soms vraagt de Bouwcommissie u om uw aanvraag op een aantal punten aan te passen. Ook hier geldt dat binnen zes weken na indiening van de aanpassing u schriftelijk antwoord krijgt over wat er besloten is .

Fase 4 - Uitvoering

Uitvoerende fase en inrichting bouwterrein

Controlemomenten door de Bouwcommissie

Er zijn een aantal controlemomenten ingebouwd waarbij wordt getoetst of volgens de afgegeven bouwvergunning wordt gebouwd. Dit om te voorkomen dat u of de Bouwcommissie voor verrassingen komt te staan.

 1. Het eerste controlemoment: het uitzetten van de maatvoering. Zodra de maatvoering op het terrein is uitgezet dient u de Bouwcommissie informeren, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., zij komen de maatvoering controleren. Geef dit tijdig door om de Bouwcommissie om deze in de gelegenheid te stellen dit in te plannen zodat u nog in de gelegenheid bent aanpassingen te doen indien nodig voordat u met de bouw kunt starten. Doe dit dus voor het storten van de fundering!
 2. Het tweede controlemoment: zodra de wanden staan. Hier worden de indelingen van raampartijen en deuren beoordeeld.
 3. Het derde controlemoment: het bereiken van het hoogste punt. Hier wordt beoordeeld of de hoogte van de nok overeenkomt met de toegestane/aangevraagde nokhoogte en de goothoogte.
 4. De eindtoets wordt gedaan zodra de buitenzijde gereed is. De bouwperiode is maximaal 18 maanden na de start van de bouw. Als start van de bouw wordt aangehouden de datum van het controlemoment door de Bouwcommissie van het uitzetten maatvoering.

Open de checklist