Commissies

De commissies bestaan uit vrijwilligers en hebben tot taak het ondersteunen en het adviseren van de administrateur. Zij worden samengesteld uit minimaal 3 personen: VvE-leden, en/of vertegenwoordigers van Egelshoek Park BV en bij voorkeur aangevuld met een pachters. 

De Kascontrolecommissie; Dit is voor elke VvE een verplichte commissie.
In tegenstelling tot de andere commissie bestaat deze uit 2 VvE-leden. Haar taak bestaat uit het controleren van de jaarstukken en de boekhouding. Hiertoe stelt zij een schriftelijk verslag op voor de jaarvergadering van de VvE. De leden worden voor 2 jaar benoemd en treden om en om af.

De Beheercommissie
De beheercommissie heeft als taak het adviseren en zo nodig het ondersteunen van de administrateur.

1. het organiseren en/of uitvoeren van klein onderhoud;
2. het adviseren van groot onderhoud ter voorbereiding van een ALV-besluit;
3. het adviseren bij zaken betreffende de vereniging en haar leden zoals sancties.

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Leden van de commissie: Ad Wennekes (VVE lid, bungalow 36), Dick van de Wijngaard (namens de pachters, bungalow 18) en Pety de Graaf (namens Egelshoek Park BV).

De Bouwcommissie
Deze commissie adviseert de administrateur bij de aanvragen voor ver(nieuw)bouw en overige wijzigingen zoals omschreven in Huishoudelijk Reglement art 5 lid 13. Zij beoordeelt de aanvragen volgens het reglement, dat de ALV heeft vastgesteld.
De bouwcommissie rapporteert jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering welke ver(nieuw)bouwaanvragen zijn ingediend en/of uitgevoerd.
Het reglement kunt u inzien bij hoofdstuk Reglementen en Beleidsplannen

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Leden van de commissie: Ria Smit – voorzitter (VVE lid, bungalow 95), Boudewijn Korber (namens de pachters, bungalow 26), Ad Wennekes (VVE lid, bungalow 36) en Tobian Breuker (namens Egelshoek Park BV).

De Groencommissie
De VvE en de individuele leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het in standhouden en het onderhouden van de aanwezige bomen. Hiervoor heeft de ALV een bomenonderhoudsplan opgesteld. 

De commissie adviseert de administrateur betreffende:
1. De 5 jaarlijkse visuele inspectie (VTA);
2. Het planmatig onderhoud;
3. Het onvoorzien onderhoud bij calamiteiten;
4. Het onderhoud ten behoeve van individuele leden.

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lid van de commissie: Jan Cirkel (VVE lid, bungalow 44) en Annelies Cremer (namens de pachters, bungalow 96). Er is een vakature voor een derde lid, die op het moment vervuld wordt door Han van Dobben (bungalow 94).

De Postcommissie
Deze commissie verspreidt dagelijks samen met de receptie de verzamelpost over de postkast in de hal van de receptie. Op werkdagen verzorgt de receptie eventueel samen met pachters de post. In het weekeinde doen VvE-leden dit. De postcommissie is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Omdat de postkast gebruikt wordt door alle bewoners van het park, worden ook niet-VVE-leden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor deze commissie.

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Leden van de commissie: Fred Janssen (planning, bungalow 115), Joke Warnaar (bungalow 114), Yvonne Duiveman (bungalow 111), Ad en Til Koetsier (bungalow 41), Mirjam Schomaker (bungalow 38), Lex van Tricht (bungalow 39), Jan en Lily Beije (bungalow 88), Rob Hoefste (bungalow 50), Jacqueline Bredius (Bungalow 45).