Commissies

De Kascommissie 

De kascommssie of kascontrolecommissie is wettelijk verplicht voor elke VvE. De  kascommissie wordt door de ALV uit haar midden benoemd en bestaat uit tenminste twee personen, die géén (plaatsvervangend) voorzitter of (plaatsvervangend) administrateur mogen zijn.

De kascommissie controleert de jaarstukken die onder de verantwoordelijkheid van de administrateur zijn opgemaakt. De jaarstukken bestaan uit de balans, exploitatierekening en de toelichting daarop. Na controle brengt de kascommissie advies uit aan de ALV om al dan niet decharge te verlenen. Decharge ontlast de administrateur van aansprakelijkheid voor het gevoerde financiële beleid: vanaf het moment van decharge zijn de appartementsrechtshouders gezamenlijk aansprakelijk. 
 
Overige commissies
De overige commissies bestaan uit vrijwilligers en hebben tot taak het ondersteunen en het adviseren van de administrateur. Zij worden samengesteld uit minimaal 3 personen: VvE-leden, en/of vertegenwoordigers van Egelshoek Park BV en bij voorkeur aangevuld met een pachters. 
 

De Beheercommissie
De beheercommissie heeft als taak het adviseren en zo nodig het ondersteunen van de administrateur.

1. het organiseren en/of uitvoeren van klein onderhoud;
2. het adviseren van groot onderhoud ter voorbereiding van een ALV-besluit;
3. het adviseren bij zaken betreffende de vereniging en haar leden zoals sancties.

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Leden van de commissie: Dick van de Wijngaard (huurder vaste plaats), Pety de Graaf (namens Egelshoek Park BV) en Django Akkerman (VvE lid).

De Bouwcommissie
Deze commissie adviseert de administrateur bij de aanvragen voor ver(nieuw)bouw en overige wijzigingen zoals omschreven in Huishoudelijk Reglement art 5 lid 13. Zij beoordeelt de aanvragen volgens het reglement, dat de ALV heeft vastgesteld.
De bouwcommissie rapporteert jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering welke ver(nieuw)bouwaanvragen zijn ingediend en/of uitgevoerd.
Het reglement kunt u inzien bij hoofdstuk Reglementen en Beleidsplannen

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Leden van de commissie: Ria Smit – voorzitter (VVE lid), Tobian Breuker (namens Egelshoek Park BV) en David Lander (VVE lid), vacature

De Groencommissie
De VvE en de individuele leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het in standhouden en het onderhouden van de aanwezige bomen. Hiervoor heeft de ALV een bomenonderhoudsplan opgesteld. 

De commissie adviseert de administrateur betreffende:
1. De 5 jaarlijkse visuele inspectie (VTA);
2. Het planmatig onderhoud;
3. Het onvoorzien onderhoud bij calamiteiten;
4. Het onderhoud ten behoeve van individuele leden.

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lid van de commissie: Jan Cirkel – voorzitter (VVE lid), Annelies Cremer (huurder vaste plaats) en Han van Dobben (huurder vaste plaats).

De Postcommissie
Deze commissie verspreidt dagelijks samen met de receptie de verzamelpost over de postkast in de hal van de receptie. Op werkdagen verzorgt de receptie eventueel samen met pachters de post. In het weekeinde doen VvE-leden dit. De postcommissie is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Omdat de postkast gebruikt wordt door alle bewoners van het park, worden ook niet-VVE-leden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor deze commissie.

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Leden van de commissie: Fred Janssen (planning), Joke Warnaar (VVE lid), Yvonne Duiveman (VVE lid), Ad en Til Koetsier (VVE lid), Mirjam Schomaker (VVE lid), Lex van Tricht (vaste gebruiker), Jan en Lily Beije (VVE lid), Rob Hoefste (VVE lid), Jacqueline Bredius (VVE lid).