De VVE

De Vereniging van Eigenaars Bungalowpark De Egelshoek 1

"Het perceel kadastraal bekend gemeente Maartensdijk, sectie K nummers 1045-A-1 tot en met 1045-A-102, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Maartensdijk, sectie K nummer 1043", gelegen binnen de grenzen van Bungalowpark De Egelshoek, beslaat 3,4420 hectare grond en is verdeeld in 102 appartementen en een stuk gemeenschappelijke grond. Dit terrein wordt Egelshoek I genoemd, in de wandelgangen E1 of het VvE-terrein.

Door een appartementsrecht op dit perceel te kopen, krijgen kopers het exclusieve gebruiksrecht van hun appartement en worden mede-eigenaar van de gemeenschappelijke grond met alles daarop en -onder. Zij worden ook automatisch (en verplicht) lid van de Vereniging van Eigenaars Bungalowpark De Egelshoek I, de VvE.

Appartementsrechteigenaren hebben alle recht op medegebruik van alle gemeenschappelijk grond. De VvE beheert de gemeenschappelijke grond en alle voorzieningen die erop en eronder zijn aangebracht. De VvE draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de instandhouding van de gemeenschappelijke gedeelten.  Ook moet de VvE een reserve aanhouden, onder meer voor groot onderhoud, voor het vervangen van verouderde of kapotte voorzieningen en voor de aanleg van nieuwe. Via de ledenbijdrage dragen alle leden dragen bij aan de exploitatie van het terrein.

De gemeenschappelijke gedeelten

Het onderhoud en de instandhouding van deze voorzieningen worden betaald uit de ledenbijdrage: 

 • de afrasteringen, schuttingen, enz. die het VvE-terrein van de aangrenzende parken en landen afscheiden 
 • de afrastering van de speelvoorzieningen en -vijver
 • de beplanting van de gemeenschappelijke grond
 • de wegen en paden
 • de lantaarnpalen
 • de elektriciteitskabel
 • de waterleiding
 • de speelvijver met filterinstallatie
 • de speelwerktuigen en de zandbak met kliedertafel

De VvE hoeft geen rekening te houden met de kosten van eventuele vervanging van:

 • De riolering: aanleg van de riolering op het park is bekostigd door de gemeente De Bilt en de gemeente is zelf verantwoordelijk voor het hoofdriool. 
 • De kabels voor de internet, televisie en telefoon zijn eigendom van Ziggo en KPN en zijn vaak op kosten van individuele eigenaren aangelegd. Onderhoudsverplichtingen en aansprakelijkheid voor storingen zijn vastgelegd in individuele contracten met deze bedrijven.

De VvE heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor een extra aantal zaken die eigenlijk deel uitmaken van de privé-gedeelten, omdat het in het belang van iedereen is dat deze goed worden onderhouden en goed functioneren. Dit zijn:

 • De watermeters bij de bungalows: de originele watermeters zijn soms onbereikbaar geworden of funtioneren niet meer. De VvE heeft een watermeterfonds in het leven geroepen waaruit de vervanging van oude watermeters wordt bekostigd.
 • De bomen op het park: het onderhoud, gepland zowel als ongepland, van een groot aantal gezichtsbepalende bomen op het VvE-terrein wordt bekostigd uit het bomenonderhoudsfonds.

 

De Algemene Ledenvergadering 

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Leden Vergadering. Daar wordt het beleid, alleen voor het VvE-terrein, vastgesteld.

Jaarlijks wordt er in ieder geval voor 1 juni een Algemene vergadering gehouden, waarvoor alle leden van de vereniging worden uitgenodigd. Er wordt dan gesproken over de inkomsten en uitgaven van de vereniging, over de uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden en over eventuele plannen die de leden met de gemeenschappelijke gedeelten van het VvE terrein hebben.

Zo nodig worden er extra vergadering, een zogenaamde Buitengewone Algemene Vergadering (BALV) uitgeschreven. Deze vergadering heeft vaak een of meer specifieke onderwerpen waaruit nieuw en/of gewijzigd beleid wordt vastgesteld

Per appartementsrecht kan op de vergadering 1 stem worden uitgebracht, door het lid zelf door een gemachtigde.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. Op dit moment is dat Patrick van Harderwijk.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

De reglementen

De Vereniging van Eigenaars heeft een aantal Reglementen.

 • Reglement van Splitsing: het belangrijkste reglement, opgenomen in de Splitsingsakte. Hierin zijn o.a. de eigendomsverhoudingen, het bestuur en beheer en de Ledenvergaderingen geregeld en is daarmee leidend voor alle besluiten en aanvullende reglementen binnen de VvE. Onze Splitsingsakte is in 1980 door notariskantoor de Gier uit Utrecht opgemaakt op basis van het VvE Modelreglement 1973.

De volgende reglementen/beleidsplannen zijn op Algemene Vergaderingen vastgesteld.

 • Het Huishoudelijk Reglement: hierin staan de gebruiksregels voor het VvE-terrein, zoals de park- en de verkeersregels; met name de rijrichting die het verkeer op het park in acht dient te nemen, waarbij de maximum snelheid cruciaal is voor de kind- en voetgangersveiligheid. Bij het huishoudelijk reglement horen de volgende bijlagen
  • Het ver(nieuw)bouw reglement: Hierin staan alle regels over het verbouwen of nieuwbouw van uw bungalow maar ook over de bouwsels in de tuin. Belangrijk is, dat alle wijzigingen aan de bungalow en op de kavel alleen met toestemming van de administrateur mogen plaatsvinden.
  • Het bomenbeleidsplan
  • Het privacy reglement
  • Het sanctiebeleid

De reglementen en beleidsplannen zijn in te zien bij hoofdstuk reglement en beleidsplannen.

 

Het bestuur

De Vereniging van Eigenaars wordt bestuurd door de administrateur. Op dit moment is dat Maria Schilstra.

De bestuurlijke taak van de administrateur is conform de splitsingsakte door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Deze taak bestaat uit o.a het voeren van de ledenadministratie, het verstrekken van opdrachten aan onderhoudsbedrijven, het controleren van die werkzaamheden, het innen van de verenigingsbijdrage, het opmaken van de jaarstukken en het voorbereiden van beleidsbesluiten ten dienste van de ALV.

De administrateur wordt bijgestaan door een aantal commissies: een beheer-, een bouw-, een groen, een kas- en een postcommissie. Deze commissies worden samengesteld uit de VvE-leden, een vertegenwoordiger van Egelshoek Park BV en bij voorkeur aangevuld met een of meer HVP's (HVP: huurder vaste (stand)plaats bij Egelshoek Park BV).

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kosten

 VvE

Tarieven voor 2021

 1. Voorschot VvE-bijdrage 2021: categorie 1 : € 387,64, cat.2: € 452,25, cat.3: € 516,85 (vastgesteld mei 2021). De hoogte van het voorschot voor de bijdrage voor het huidige jaar wordt op de jaarlijkse ALV vastgesteld. Op diezelfde vergadering wordt ook de definitieve bijdrage voor het afgelopen jaar bepaald. Het verschil tussen het betaalde voorschot en de definitieve bijdrage wordt daarna met de leden verrekend.
 2. Drinkwaterkosten en zuiveringsheffing (oktober 2019 - september 2020): € 3,10 per m3. Meterstanden worden opgenomen tussen 15 augustus en 15 september; de door de VvE aan Vitens (drinkwater) en de BghU (zuiveringsheffing) voorgeschoten bedragen van oktober van het vorige jaar tot en met september van het huidige jaar, worden door de VvE verrekend op basis van het waterverbruik over die periode over de aangesloten bungalows en voorzieningen.

Opstal- en inboedelverzekering

Elke eigenaar is verplicht zelf een opstal- en inboedelverzekering af te sluiten

Egelshoek Park BV

Tarieven voor 2020; jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex en BTW veranderingen

 1. Afvalverwerking: € 250
 2. Parkbeheer: € 372

Gemeentelijke belastingen en heffingen

Tarieven en verdere informatie op www.bghu.nl - gemeente De Bilt.

 1. OZB: U betaalt OZB als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar bent geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar van een woning. De hoogte van de aanslag OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw bungalow (http://wozwaardeloket.nl)
 2. Rioolbelasting: U betaalt rioolheffing omdat uw bungalow water afvoert op de gemeentelijke riolering.  
 3. Watersysteemheffing eigenaren (gebouwd): De watersysteemheffing is een belasting voor eigenaren en gebruikers van een object in het verzorgingsgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). De watersysteemheffing gebouwd wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het object.
 4. Forensenbelasting: U betaalt forenzenbelasting wanneer u uw bungalow voor meer dan negentig dagen per jaar beschikbaar hebt gehouden voor uzelf of uw gezin, zonder dat u in de gemeente ook een hoofdverblijf heeft. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de WOZ-waarde van de bungalow. 
 5. Toeristenbelasting: U betaalt toeristenbelasting wanneer u tegen vergoeding een overnachtingsmogelijkheid biedt aan derden (geen gezinsleden). U kunt deze kosten zelf doorberekenen door een extra bedrag op te tellen bij het overnachtingstarief. 

Overige nutsbedrijven

 1. Elektriciteit: afhankelijk van leverancier/provider. Deze diensten dient elke eigenaar van de bungalow zelf te regelen. 
 2. Telecommunicatie: afhankelijk van leverancier/provider. Deze diensten dient elke eigenaar van de bungalow zelf te regelen.
 3. Gas: afhankelijk van leverancier/provider. Deze diensten dient elke eigenaar van de bungalow zelf te regelen. Als uw bungalow nog geen aansluiting heeft, kunt u die aanvragen via www.aansluitingen.nl.