De VVE

De vereniging van eigenaars bungalowpark De Egelshoek 1


De VvE bungalowpark de Egelshoek-1 bezit ongeveer 3,4 ha grond, verdeeld in 102 kavels en gemeenschappelijke grond, zoals paden en speelterrein. Door een appartementsrecht te kopen wordt de koper automatisch lid van de vereniging van eigenaars, wordt hij/zij mede-eigenaar van het hele VvE-terrein en heeft hij/zij het exclusief gebruik van de kavel en de bungalow alsook het medegebruik van de gemeenschappelijk grond.

Op of in de gemeenschappelijke ruimten zijn voorzieningen geplaatst:

• De VvE is eigenaar van de lantaarnpalen, de elektriciteitskabel en de waterleiding in de grond, van de zwemvijver met filterinstallatie en van de speelwerktuigen.

Daarentegen zijn

• De riolering (tot aan de kavelgrens) eigendom van de gemeente De Bilt, omdat de gemeente deze op haar kosten heeft aangelegd. Hiervoor betalen de leden dan ook apart rioolreinigingsrecht.
• De kabels voor de televisie en telefoon zijn eigendom van Ziggo en KPN.
Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene vergadering. Daar wordt het beleid, alleen voor het VvE-terrein, vastgesteld.

 

De Algemene Ledenvergaderingen 

Jaarlijks wordt er in ieder geval voor 1 juni een Algemene vergadering gehouden, waarvoor alle leden van de vereniging worden uitgenodigd. Er wordt dan gesproken over de inkomsten en uitgaven van de vereniging, over de uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden en over eventuele plannen die de leden met de gemeenschappelijke gedeelten van het VvE terrein hebben.

Zo nodig worden er extra vergadering, een zogenaamde Buitengewone Algemene Vergadering (BALV) uitgeschreven. Deze vergadering heeft vaak een of meer specifieke onderwerpen waaruit nieuw en/of gewijzigd beleid wordt vastgesteld

Per appartementsrecht kan op de vergadering 1 stem worden uitgebracht, door het lid zelf door een gemachtigde.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. Op dit moment is dat Jan Cirkel.

VVE lid Jan Cirkel

Voorzitter Jan Cirkel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

Bungalow 43 / 44
Op het park sinds 1982
Woonplaats Dordrecht

 

De reglementen

De Vereniging van Eigenaars heeft een aantal Reglementen.

 • Reglement van Splitsing: het belangrijkste reglement, opgenomen in de Splitsingsakte. Hierin zijn o.a. de eigendomsverhoudingen, het bestuur en beheer en de Ledenvergaderingen geregeld en is daarmee leidend voor alle besluiten en aanvullende reglementen binnen de VvE. Onze Splitsingsakte is in 1980 door notariskantoor de Gier uit Utrecht opgemaakt op basis van het VvE Modelreglement 1973.

De volgende reglementen/beleidsplannen zijn op Algemene Vergaderingen vastgesteld.

 • Het Huishoudelijk Reglement: hierin staan de gebruiksregels voor het VvE-terrein, zoals de park- en de verkeersregels; met name de rijrichting die het verkeer op het park in acht dient te nemen, waarbij de maximum snelheid cruciaal is voor de kind- en voetgangersveiligheid. Bij het huishoudelijk reglement horen de volgende bijlagen
  • Het ver(nieuw)bouw reglement: Hierin staan alle regels over het verbouwen of nieuwbouw van uw bungalow maar ook over de bouwsels in de tuin. Belangrijk is, dat alle wijzigingen aan de bungalow en op de kavel alleen met toestemming van de administrateur mogen plaatsvinden.
  • Het bomenbeleidsplan
  • Het privacy reglement
  • Het sanctiebeleid

De reglementen en beleidsplannen zijn in te zien bij hoofdstuk reglement en beleidsplannen.

 

Het bestuur

De Vereniging van Eigenaars wordt bestuurd door de administrateur. Op dit moment is dat Maria Schilstra.

De bestuurlijke taak van de administrateur is conform de splitsingsakte door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Deze taak bestaat uit o.a het voeren van de ledenadministratie, het verstrekken van opdrachten aan onderhoudsbedrijven, het controleren van die werkzaamheden, het innen van de verenigingsbijdrage, het opmaken van de jaarstukken en het voorbereiden van beleidsbesluiten ten dienste van de ALV.

De administrateur wordt bijgestaan door een aantal commissies: een beheer-, een bouw-, een groen, een kas- en een postcommissie. Deze commissies worden samengesteld uit de VvE-leden, een vertegenwoordiger van Egelshoek Park BV en bij voorkeur aangevuld met een pachter.

De Vereniging heeft tijdens haar Bijzondere ALV van 21 september 2018 besloten om, ter verlichting van de taken van de administrateur en van de voorzitter, de administratieve en finaciële werkzaamheden per 1 januari 2019 over te dragen aan de VvE Beheer Groep, gevestigd in Amsterdam.

 VVE Admin Maria Schilstra

Administrateur Maria Schilstra

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bungalow 226
Woonplaats Waterhouses, Staffordshire, UK

 

Kosten

 VvE

Tarieven voor 2019; tarieven voor 2020 zijn nog niet vastgesteld

 1. Voorschot VvE-bijdrage 2019: categorie 1 : € 319, cat.2: € 372.-, cat.3: € 425.- (vastgesteld mei 2019; het voorschot voor 2020 is nog niet vastgesteld). De hoogte van het voorschot voor de bijdrage voor het huidige jaar wordt op de jaarlijkse ALV vastgesteld. Op diezelfde vergadering wordt ook de definitieve bijdrage voor het afgelopen jaar bepaald. Direct daarna wordt het eventuele verschil tussen het betaalde voorschot en de definitieve bijdrage door de VvE met de leden verrekend.
 2. Drinkwaterkosten en zuiveringsheffing 2019: € 2,76 per m3. Meterstanden worden opgenomen in september; de door de VvE aan Vitens (drinkwater) en de BghU (zuiveringsheffing) voorgeschoten bedragen van oktober van het vorige jaar tot en met september van het huidige jaar, worden verrekend op basis van het waterverbruik over die periode over de aangesloten bungalows en voorzieningen.

Opstal- en inboedelverzekering

Elke eigenaar is verplicht zelf een opstal- en inboedelverzekering af te sluiten

Egelshoek Park BV

Tarieven voor 2020; jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex en BTW veranderingen

 1. Afvalverwerking: € 243
 2. Parkbeheer: € 363

Gemeentelijke belastingen en heffingen

Tarieven en verdere informatie op www.bghu.nl - gemeente De Bilt.

 1. OZB: U betaalt OZB als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar bent geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar van een woning. De hoogte van de aanslag OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw bungalow (http://wozwaardeloket.nl)
 2. Rioolbelasting: U betaalt de rioolheffing als uw huishouden of bedrijf direct of indirect water afvoert op de gemeentelijke riolering. U betaalt hetzelfde bedrag als een éénpersoonshuishouden in een appartementencomplex (waterverbruik van 1-50 m3). 
 3. Watersysteemheffing eigenaren (gebouwd): De watersysteemheffing is een belasting voor eigenaren en gebruikers van een object (bijvoorbeeld een woning, winkel, bedrijf, kantoor of garage), ongebouwde grond of natuurterreinen in het verzorgingsgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). De watersysteemheffing gebouwd wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het object.
 4. Forensenbelasting: U betaalt forenzenbelasting wanneer u uw bungalow voor meer dan negentig dagen per jaar beschikbaar hebt gehouden voor uzelf of uw gezin, zonder dat u in de gemeente ook een hoofdverblijf heeft. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de WOZ-waarde van de bungalow. 
 5. Toeristenbelasting: U betaalt toeristenbelasting wanneer u tegen vergoeding een overnachtingsmogelijkheid biedt aan derden (geen gezinsleden). U kunt deze kosten zelf doorberekenen door een extra bedrag op te tellen bij het overnachtingstarief. 

Nutsbedrijven telecommunicatie

 1. Elektriciteit: afhankelijk van leverancier/provider. Deze diensten dient elke eigenaar van de bungalow zelf te regelen. 
 2. Telecommunicatie: afhankelijk van leverancier/provider. Deze diensten dient elke eigenaar van de bungalow zelf te regelen.
 3. Gas: Sinds 2015 bestaat de mogelijkheid voor een eigen gasaansluiting. Deze is aan te vragen via www.aansluitingen.nl.