De VVE

De vereniging van eigenaars bungalowpark De Egelshoek 1


De VvE bungalowpark de Egelshoek-1 bezit ongeveer 3,4 ha grond, verdeeld in 102 kavels en gemeenschappelijke grond, zoals paden en speelterrein. Door een appartementsrecht te kopen wordt de koper automatisch lid van de vereniging van eigenaars, wordt hij/zij mede-eigenaar van het hele VvE-terrein en heeft hij/zij het exclusief gebruik van de kavel en de bungalow alsook het medegebruik van de gemeenschappelijk grond.

Op of in de gemeenschappelijke ruimten zijn voorzieningen geplaatst:

• De VvE is eigenaar van de lantaarnpalen, de elektriciteitskabel en de waterleiding in de grond, van de zwemvijver met filterinstallatie en van de speelwerktuigen.

Daarentegen zijn

• De riolering (tot aan de kavelgrens) eigendom van de gemeente De Bilt, omdat de gemeente deze op haar kosten heeft aangelegd. Hiervoor betalen de leden dan ook apart rioolreinigingsrecht.
• De kabels voor de televisie en telefoon zijn eigendom van Ziggo en KPN.
Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene vergadering. Daar wordt het beleid, alleen voor het VvE-terrein, vastgesteld.

 

De Algemene Ledenvergaderingen 

Jaarlijks wordt er in ieder geval voor 1 juni een Algemene vergadering gehouden, waarvoor alle leden van de vereniging worden uitgenodigd. Er wordt dan gesproken over de inkomsten en uitgaven van de vereniging, over de uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden en over eventuele plannen die de leden met de gemeenschappelijke gedeelten van het VvE terrein hebben.

Zo nodig worden er extra vergadering, een zogenaamde Buitengewone Algemene Vergadering (BALV) uitgeschreven. 

Deze vergadering heeft vaak een of meer specifieke onderwerpen waaruit nieuw en/of gewijzigd beleid wordt vastgesteld

Per appartementsrecht kan op de vergadering 1 stem worden uitgebracht, door het lid zelf door een gemachtigde.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. Op dit moment is dat Jan Cirkel.

VVE lid Jan Cirkel

Voorzitter Jan Cirkel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

Bungalow 43 / 44
Op het park sinds 1982
Woonplaats Dordrecht

 

De reglementen

De Vereniging van Eigenaars heeft een aantal Reglementen. De belangrijkste is de Splitsingsakte. Onze Splitsingsakte is in 1980 door notariskantoor de Gier uit Utrecht opgemaakt. Daarin zijn o.a. de eigendomsverhoudingen, het bestuur en beheer en de Ledenvergaderingen geregeld en is daarmee leidend voor alle besluiten en aanvullende reglementen binnen de VvE.

De volgende reglementen/beleidsplannen zijn op Algemene Vergaderingen vastgesteld.

  • Het Huishoudelijk Reglement: hierin staan de gebruiksregels voor het VvE-terrein, zoals de park- en de verkeersregels; met name de rijrichting die het verkeer op het park in acht dient te nemen, waarbij de maximum snelheid cruciaal is voor de kind- en voetgangersveiligheid.

N.B.: Het Huishoudelijk Reglement is op de ALV van mei 2017 opnieuw vastgesteld. Belangrijk punt daarbij is geweest de aanpassing van de bestuursstructuur aan de Splitsingsakte. De Ledenraad als bestuur van de VVE is komen te vervallen.
Conform de Splitsingsakte is nu de administrateur (zie onder)  het bestuur van de vereniging.

Bij het huishoudelijk reglement horen de volgende bijlagen

  • Het ver(nieuw)bouw reglement: Hierin staan alle regels over het verbouwen of nieuwbouw van uw bungalow maar ook over de bouwsels in de tuin. Belangrijk is, dat alle wijzigingen aan de bungalow en op de kavel alleen met toestemming van de administrateur mogen plaatsvinden.
  • Het bomenbeleidsplan
  • Het privacy reglement
  • Het sanctiebeleid

De reglementen en beleidsplannen zijn in te zien bij hoofdstuk reglement en beleidsplannen.

 

Het bestuur

De Vereniging van Eigenaars wordt bestuurd door de administrateur. Op dit moment is dat Maria Schilstra.

De bestuurlijke taak van de administrateur is conform de splitsingsakte door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Deze taak bestaat uit o.a het voeren van de ledenadministratie, het verstrekken van opdrachten aan onderhoudsbedrijven, het controleren van die werkzaamheden, het innen van de verenigingsbijdrage, het opmaken van de jaarstukken en het voorbereiden van beleidsbesluiten ten dienste van de ALV.

De administrateur wordt bijgestaan door een aantal commissies: een beheer-, een bouw-, een groen, een kas- en een postcommissie. Deze commissies worden samengesteld uit de VvE-leden, een vertegenwoordiger van Egelshoek Park BV en bij voorkeur aangevuld met een pachter.

De Vereniging heeft tijdens haar Bijzondere ALV van 21 september 2018 besloten om, ter verlichting van de taken van de administrateur en van de voorzitter, de administratieve en finaciële werkzaamheden per 1 januari 2019 over te dragen aan de VvE Beheer Groep, gevestigd in Amsterdam.

 VVE Admin Maria Schilstra

Administrateur Maria Schilstra

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bungalow 226
Woonplaats Waterhouses, Staffordshire, UK

 

Wat betaalt elk VvE-lid en aan wie

a. Aan de gemeente de BILT via BGHU (Tarieven op www.bghu.nl - gemeente de BILT).

i. OZB: bedrag is afhankelijk van de hoogte van de WOZ (http://wozwaardeloket.nl)
ii. Rioolbelasting: bedrag is afhankelijk van het waterverbruik;
iii. Forensenbelasting: bedrag is afhankelijk van de WOZ.
iv. Waterschapsbelasting hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: bedrag op basis WOZ. (de waterzuiveringsheffing gaat via het waterverbruik)

b. Aan de VvE

i. bijdrage voor onderhoud park e.d.: is afhankelijk van de oppervlakte van de kavel; categorie 1 : € 319, cat.2: € 372.-, cat.3: € 425.- (vastgesteld mei 2019). 
ii. Water- en zuiveringsheffing 2017 : € 2,80 p.m3.

c. Aan Egelshoek Park BV

i. Afvalverwerking: in 2017 € 228,71. Jaarlijks aangepast met consumentenprijsindex.
ii. Eigenaars met een contract met Egelshoek Park BV betalen z.g. parkkosten/een vergoeding erfdienstbaarheid van € 342,17 (voor 2017)
iii. Eigenaars zonder dat contract betalen die vergoeding niet. Zij mogen dan onder meer niet parkeren achter de slagboom.

d. Aan energie, telefonie en internet en verzekeringen

i. Afhankelijk van leverancier/provider: Deze diensten dient elke eigenaar van de bungalow zelf te regelen.
ii. Sinds 2015 bestaat de mogelijkheid voor een eigen gasaansluiting. Deze is aan te vragen via www.aansluitingen.nl
iii. In tegenstelling tot het vermelde in de splitsingsakte sluit de eigenaar zelf een opstal-inboedelverzekering af.

 

1926: Hoe het begon....

In 1926 vestigt de heer J.J. Broers zich als eierenhandelaar aan de Hollandsche Rading West 228A, de latere Graaf Floris V weg 34. Achter zijn huis heeft hij een grote fruitboomgaard met kippenhokken. Tussen de bomen scharrelen de kippen. Het bedrijf krijgt de naam “het Hoenderpark Hollandsche Rading’.... lees verder De VVE geschiedenis