VVE geschiedenis

Een korte geschiedenis van "De Egelshoek" en de Vereniging van Eigenaren

1926: Hoe het begon....

In 1926 vestigt de heer J.J. Broers zich als eierenhandelaar aan de Hollandsche Rading West 228A, de latere Graaf Floris V weg 34. Achter zijn huis heeft hij een grote fruitboomgaard met kippenhokken. Tussen de bomen scharrelen de kippen. Het bedrijf krijgt de naam “het Hoenderpark Hollandsche Rading’.

Na de tweede wereldoorlog komt het kamperen bij de boer in opgang. Op het terrein kunnen mensen nu hun tentje opzetten. Vervolgens wordt een aantal tenthuisjes van ongeveer 30 m2 geplaatst. Elke winter moeten deze worden afgebroken. Het terrein draagt inmiddels de naam ’t kleine paradijs’.

In 1951 stopt  de heer Broers met zijn pluimvee bedrijf. Één kippenhok wordt verbouwd tot woonhuis annex kantoor. Het adres is dan Hollandsche Rading West 32.  De nieuwe eigenaar, de heer H.F. Hesp, verandert de naam in ‘kampeercentrum de Egelshoek’, volgens de overlevering, omdat het niet gepast is een aards terrein ‘het paradijs’ te noemen. De zomerhuisjes hebben dan een oppervlakte van 30 m2 en 37 m2

 

1957: Overname door de heer van Schaik 

In 1957 koopt De Heer G.P.C van Schaik het terrein. Hij wil jaarlijks 12 eigenaars van ontsierende huisjes verplichten hun huisjes te veranderen in mooie houten, verplaatsbare bungalows. De gemeente verleent hiervoor toestemming als ook voor het inrichten van een kampeerterrein met kantine, een ontspanningslokaal, en maximaal 123 staanplaatsen met minstens 9 meter tussenruimte. Na 1 oktober mogen de huisjes niet meer worden bewoond.

 Een aantal eigenaars van witte huisjes, die vanaf de weg te zien zijn, wordt verzocht hun huisje een kleur te geven die beter in een natuurlijke omgeving past. 

In datzelfde jaar verplicht de gemeente Maartensdijk dat de huisjes een aantal weken per jaar verhuurd moeten worden om het toenemend permanente recreëren van de eigenaars in te dammen.

In 1960 wordt in de vergunning bepaald, dat het voor kamperen gebruikte terrein aan de weg kleiner moet worden ten gunste van een parkeerterrein. Het aantal personen dat daar in gezinsverband mag kamperen, is maximaal 25. De tenten of caravans moeten op een afstand van 25 meter van de weg blijven.

Op de tekening van 1968 staat de naam ‘bungalowpark de Egelshoek’. Het vermoeden is dat de heer van Schaik vlak hiervoor de naam heeft veranderd, omdat het park voornamelijk uit bungalows bestaat.

 

1980: Oprichting van de VVE  


In 1979 is de uitbreiding van 17 bungalows op het terrein Egelshoek II gereed. 

Omdat de kinderen van de heer en mevrouw van Schaik het park niet willen overnemen, probeert de fam. Van Schaik een koper te vinden. Dat lukt niet. 

Een aantal pachters willen graag de grond bij hun bungalow kopen. Uiteindelijk gaat de heer van Schaik op die lang gekoesterde wens in. In september wordt het huurcontract met eigenaars van bungalows, zomerhuisjes en stacaravans opgezegd. Zij krijgen de kans om ‘de grond’ binnen 4 jaar te kopen voor een prijs van fl.102.- p.m2 k.k. (gulden) of zij moeten na die periode weg.

 

  Er wordt een vereniging van eigenaars worden opgericht. Op 12 juni 1980 tekent de Heer van Schaik de splitsingsakte en worden de voorlopige koopcontracten omgezet in definitieve contracten. De vereniging is een feit. Degenen, die gekocht hebben, zijn lid van de vereniging en daarmee eigenaar van een appartementsrecht geworden, maar het voelt alsof ze eigenaar van een eigen stukje grond zijn.

Hiermee is het bungalowpark de Egelshoek verdeeld in een voorterrein, het verenigingsterrein en het achterterrein

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de administrateur.

 

Op 30 oktober 1980 wordt de eerste algemene ledenvergadering gehouden. Belangrijke punten zijn de verkiezing van de ledenraad, de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement.

In de begintijd gaat het er op de vergaderingen regelmatig heftig aan toe. Dit is niet zo verwonderlijk voor een jonge vereniging, die zich een weg moet zoeken in een situatie met nieuwe verantwoordelijkheden. Vaak is er juridisch advies nodig over de te nemen en de genomen besluiten: is het besluit wel rechtmatig en niet in strijd met de splitsingsakte?

 

1981: Bouwcommissie

Zodra de leden eigenaar van de grond zijn geworden, ontwikkelen velen plannen om hun bungalow te vergroten. In de vergadering van augustus 1981 wordt een bouwcommissie ingesteld die alle aanvragen namens de ledenvergadering beoordeelt. De eerste jaren heeft de commissie veel aanvragen voor het aanbouwen van schuren en het verplaatsen van de tuindeuren beoordeeld.

De commissie heeft een goede relatie met de gemeente opgebouwd, waardoor de vergunning meestal vlot verkregen wordt. Deze wordt verleend op basis van eenvoudige plattegrondtekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie die door de eigenaar zelf zijn gemaakt. Sinds 2000 vallen de bungalows onder het landelijk bouwbesluit woningen Om nu een bouwvergunning te krijgen moet men veel dieper in de buidel tasten o.a. vanwege het (laten) maken van officiële bouwtekeningen en de hoge legeskosten. 

 

1981: Aanleg riolering 

Tot 1981 heeft elk huisje in de tuin een zinkput liggen. Omdat de moderne schoonmaakmiddelen een goede werking van de put belemmeren en zo het grondwater wordt vervuild verstrekt de overheid subsidie om het park aan te sluiten op het openbare rioolnet. Alle eigenaars hoeven alleen de kosten voor de aansluiting van het huis op het rioolnet te betalen. Daartegenover staat wel dat ze jaarlijks een aanslag voor de rioolbelasting ontvangen.

 

1983: Overname beheer door de familie Comes

Niet alleen de jonge vereniging heeft moeite om te groeien naar een stabiele en rustige situatie, de heer van Schaik kan zich niet gemakkelijk aanpassen aan zijn nieuwe rol: lid onder de leden en directeur van het onderhoudsbedrijf. Hij is gewend geweest om alles naar eigen inzicht te regelen, maar nu moet hij verantwoording afleggen aan de vereniging en moet hij opdrachten van de administrateur uitvoeren. De leidt tot botsingen met de administrateur. 

Het verschil van inzicht leidt ertoe, dat de firma van Schaik per 1 januari 1983 stopt met het onderhoud van het park en op 1 augustus 1983  al haar belangen op de Egelshoek overdraagt aan de familie Comes. De stemverhouding is dan 32 appartementsrechten voor de familie Comes en 70 voor de overige leden.

 

1986: Beleidsplan

In 1986 stelt de ledenraad een beleidsplan op. Uitgangspunten zijn:

1. de besluitvorming zoveel mogelijk te spreiden om machtsblokken tegen te gaan;

2. het huidige voorzieningenniveau te handhaven, het wordt als redelijk en voldoende ervaren;

3. het karakter van het park, rust in een afwisselende omgeving, te behouden;

4. de verenigingsbijdrage op het huidige prijspeil te houden.

 

1989: Vervanging van de waterleiding.

Het waterleidingnet is in 1957 ontworpen voor een 40-tal wc’s, 23 waterkranen en 6 waterplaatsen. Het aantal tappunten is inmiddels van 70 naar ruim 320 gegroeid.  De leidingdiameters zijn veel te klein om verzekerd te zijn van voldoende waterdruk op de verst gelegen tappunten. Regelmatig moeten bewoners het douchen voortijdig afbreken, omdat de druk wegvalt. Ook heeft de vereniging in 1985 en 1986 veel last van lekverliezen, resp. 2.500 m3 en 1.500 m3. Vervanging van het waterleidingnet is dringend noodzakelijk.

Op de algemene ledenvergadering van 29 oktober 1988 besluit de ALV voor vernieuwing van de waterleiding, kosten: fl 84.200.-  In de winter van 1989 is het leidingnet geheel vernieuwd.

 

In 1991 wordt de Heer R.J.Comes administrateur van de vereniging. Hiermee bekleedt hij een dubbelfunctie t.w. administrateur van de vereniging en directeur van de Egelshoek BV die de bezittingen van de familie Comes beheert.

In 1993 worden (ver)bouwaanvragen weer door de ledenraad beoordeeld. Vele aanvragen, zoals schuurtjes, luifels en schermen, zijn routinezaken geworden. Alleen bijzondere nieuw– en/of verbouwplannen worden nog de bouwcommissie behandeld. Dit laatste is echter niet voorgekomen.

  1996: Vernieuwing parkverlichting

In 1996 wordt besloten om 36 nieuwe lantaarnpalen te plaatsen die aangesloten worden op het openbare net. De totale kosten bedragen ruim fl.60.000.-. Mede door een financiële meevaller van fl.17.000.-  kunnen de palen in één keer geplaatst worden.

1999: Open en gesloten seizoen.

Vanaf het begin is in de kampeerverordening van de gemeente Maartensdijk bepaald, dat recreanten gedurende de winterperiode niet op het park mogen verblijven. In 1983 wordt de openingstijd verruimd. Men mag nu in het gesloten seizoen ieder weekend van vrijdag t/m maandag en in de schoolvakanties op het park zijn. Met de komst van de Wet op de Openlucht Recreatie (WOR) op 1 januari 1999 komt de kampeerverordening van de gemeente Maartensdijk te vervallen. 

Sindsdien mag iedereen zonder speciale toestemming ook gedurende de winterperiode van de recreatiewoning gebruikmaken. Voorwaarde is dat de recreant elders over een hoofdverblijf beschikt en het verblijf op het park een niet-permanent karakter heeft.

  2000: Speeltuin vernieuwd  

De speeltoestellen moeten na jarenlange trouwe dienst vervangen worden. Zij voldoen niet meer aan de eisen die de overheid aan speeltoestellen stelt. De totale kosten bedragen € 18.200.-.
Alle vernieuwingen van het speelterrein zijn in de loop der jaren niet zonder slag of stoot doorgevoerd. Een aantal leden vindt de kosten voor deze voorzieningen te hoog omdat zij vanuit hun privé situatie geen belang hebben bij deze 
voorzieningen.  

 

2005: VVE 25 jaar

Juni 2005 bestaat de vereniging 25 jaar. Tijdens de feestborrel ontvangen alle leden een jubileumboek. De voorgaande informatie is uit dit boek afkomstig.

In 2007 wordt de bouwcommissie weer in ere hersteld. Een belangrijke taak is het opstellen van het ver(nieuw)bouw reglement. De visie van de vereniging is uitgangspunt voor het beleid. Het reglement wordt in 2009 door de ALV vastgesteld.

 

2009: Beleidswijziging  

 

In de loop der jaren zijn appartementsrechten van vele individuele leden weer aan de fam.Comes verkocht. In 2008 is de stemmenverhouding 76 appartements-rechten van de fam.Comes en 26 van de individuele leden. Er wordt er een discussie gestart om de vereniging met appartementsrechten om te vormen naar een terrein met kavels op eigen grond. In 2009 heeft de fam.Comes haar beleid gewijzigd en heeft zij een aantal appartementsrechten van de hand gedaan. Nu (medio 2010) is de stemmenverhouding 47 voor de fam.Comes en 55 voor de individuele leden.  Vanwege de verbeterde stemverhouding is de discussie over kavels op eigen grond niet voortgezet.

 

2010: Ledenraad is bestuur

In mei 2010 neemt de heer Comes afscheid als administrateur. De vereniging heeft besloten om de taken van de administrateur over de ledenraad te verdelen, die daarmee nu feitelijk het bestuur van de vereniging is geworden.

 

Met veel dank aan Chong Koenders!